Oracions en catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

 

És el signe de puntuació amb més funcions. En general, indica una pausa menor i s'empra en els casos següents:

En les enumeracions, per separar elements no separats per conjuncions, per separar analògicament en oracions juxtaposades i distributives. En els incisos amb autonomia prosodica: aposicions explicatives, és a dir, expressions posposades a un antecedent que introdueixen una explicació, imperatius,interjeccionsm, locucions adverbials, locucions conjuntives, oracions de relatiu adjectives i vocatius. S'empra tambè en les oracions coordinades i subordinades. En desplaçaments de l'oració, en les el·lipsis verbals, després del vocatiu que enceta una carta o un discurs, en l'expressió de nombres decimals...
No es pot posar mai coma entre el subjecte i el verb, solament s'acceptaria si el subjecte és molt llarg, complex o uan hi ha un incís. Tampoc es posa coma entre el verb i el CD, davant de conjunció, etc.

Entradas relacionadas: