Oracions causals, finals, concessives, condicionals, consecutives, adversatives

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,2 KB

 

COPULATIVES Addició o Suma d´oracions. (i, ni...)-DISJUNTIVES Elements que s´exclouen.( o, o bé, o si Nó...)-DISTRIBUTIVES Alternança o distribució sense exclusió.  (ara...Ara adés...Adés sia...Sia tant...Com així...Com qui...Qui que...Que l´una ...L´altra mig...Mig no solament...Sinó Ni...Ni mig...Mig aquí...Allí tant si...Com si tan aviat...Tan aviat qui...Qui Aquest...Aquells sigui...Sigui per un costat...Per l'altre no solament...Sinó Que també o...O o bé...O bé...)-ADVERSATIVES Indiquen contrast, exclusió, Oposició. (Però, en canvi tanmateix ara bé ara amb tot tot i aixo aixi i tot no Obstant no obstant aixo altrament mentre que)-CONTINUATIVES Indiquen Continuïtat, successió.(I fins i tot, i ni tan sols, i...I tot, encara, a més, De més a més, encara més)-EXPLICATIVES Significats que s´aclareixen, equivalen O es complementen. (és a dir o sigui això és... )-ILATIVA: Conseqüència (Doncs, Per tant, així, de manera que, per consegüent...)/// que: Nexe subordinant _infinitiu: Forma no personal(n-v)_Interrogatives totals: si_Interrogatives Parcials: pronom,adbervi o quantificador interrogatiu_Substantives de relatiu: El qui o el que(PR)

Oració Subordinada Adverbial: 1.- Propies=Adverbi (Temporals CCT, Locals CCL, Modals CCM) ->Van al Verb. 2.-Impropies =No adverbi (Causals, Finals, Concessives (Adversatives), Condicionals, Consecutives, Comparatives, (Igualtat, Superioritat, Inferioritat Proporcionalitat.)) 1.-Temporals: Adverbi relatiu o Conjuncions/ Loc. Conjuncials (Quan, cada vegada que, abans Que, ara que..2.-Locals: Conjunció/Loc.Conjuncials o Adverbi (Alla , per Tot arreu, alla on, per alla on...) 3.-Modals: Conjuncions o Loc. Conjuntives. (Com, aixi com, en quant, en tant que, tal com, segons que..) //Perque->Causal, Final...1.-Causals: Conjencions->Car, puix, perque. Loc.Conjuntiva->A tes que, com que, ja que, puix que, per tal com, Vist que...2.-Finals: Conjuncions->Perque. Loc.Conj-> A fi que, A Fi de, per tal que, per tal de...*Precipitacions->Per/per a. 3.-Concessives *Encara que. Alerta! O. Coordinada Adversativa.>Loc conj->A pesar de, be Que, per be que, mal que, malgrat que, si bo, tot i que. (mal) 4.-Condicionals: Condició. Conj->Si Loc conj->Mentre que, nomes que, posat que, sempre Que, si doncs no, sols que. 5.-Consecutives: TAN->Conj/ TANT->Adverbi. Loc conj->Tan...Que, massa...Perque(Adv+Conj), de tal Manera que.(Conj)// El nexe introduiex subordinada.//  6.-Comparatives: -Superior->Es mes Guapo que l'altre. -Inferior->Te menys seny que una criatura. -Igual->Treballa tant com tu. -Proporcionalitat->Com mes treballa, menys Guanya. (O.S-> C.Circumstancial OP) //LOc.Conj: Com mes (Menys)...Mes (menys), Mes(menys)...Que, Tan(t)...Com.

Oració: 1.Simple 2.-Composta->2.1. Coordinada - 2.2 Subordinada- 2.3 Juxtaposada// 2.1.1 Copulativa. 2.1.2 Disjuntiva. 2.1.3 Adversativa// 2.2.1 Susantives 2.2.2 Adjectives 2.2.3 Adverbials// 2.2.1.1 Conjuntives. 2.2.1.2 Infinitiu. 2.2.1.3 Interrogativa 2.2.1.4 De relatiu (qui, que no es PR) 2.2.2.1 Que, qui, etc son PR. ///2.2.3.1Propies (Demanades pel verb) 2.2.3.2 Impropies// 2.2.3.1.1 Temporals 2.2.3.1.2 Locals 2.2.3.1.3 Modals// 2.2.3.2.1 Causals 2.2.3.2.2 Finals 2.2.3.2.3Concessives 2.2.3.2.4 Condicionals 2.2.3.2.5 Consecutives 2.2.3.2.6 Comparatives.

ELS SONS:Són el Resultat de les vibracions que es produeixen quan funciona l’aparell de Fonació. LES GRAFIES: Són els signes que fem servir per representar els sons, és A dir, les lletres . 1.-Contacte entre consonants: 1.-Assimilació: La consonant final de silaba tendeix a sonar igual que la consonant inicial de la Silaba següent: -S'assimila la sonoritat o sordesa. -S'assimila el punt D'articulació. Tipus d'assimilacions: 1.-Labilalitzacio: "n" fa "m" davant f/v i n fa ɱ davant f/v. 2.-Dentalització: n/l es fan Al·lofons dentals davant d/t. 3.-Palatalització: n/l es fan ny i ll davant ny, Ll, g, j ,x. 4.-Velarització: n davant c/g es velaritza en Ƞ. 2.-Geminació: De Vegades ve marcada per l'ortografia. -BL i GL geminen l'oclusiva si duen vocal Davant. -Els grups TLL, TL, TM geminen la liquida o nasal.  2.-Consonants en final de mot:  1.-Emmudiment: Consisteix a no pronunciar Un so en un determinat context: -Les oclusives emmudeixen després de nasal o Liquida lateral. -Les vibratns en posició final de mot, en infinitius, oficis, Sufixos... -c/g emmudeixen darrera nasal pero fan que la nasal es torni velar. -la s dels plurals -igs, -nxs, -xs, -çs. -r final d'infinitius i t final de Gerundis. -s davant fricatives. -r de ARBRE, PRENDRE i derivats. 2.-Sensibilització: consisteix a pronunciar un so mut en un context fonetic: -la -t de VINT, CENT, SANT, seguida de mot començat en vocal. - la t dels Gerundis i la r de infinitius si ve un pronom feble. -la S d'AQUEST si ve mot Començat per vocal. -la b d'AMB seguida de vocal. 3.-Ensordiment: un so sonor Oclusiu, fricatiu o africat es torna sord en posició final absoluta, final de Silaba o davant de consonant sorda. 4.-Sonorització: els sonors sords finals es Sonoritzen en contacte amb vocal o consonant sonora. //// Perque (Final, Causal, Consecutiu) Doncs (Consecutiu). Perque (causal) Per a que (Finalitat) Per que -> ?// Sinó (Adversativa) Si no (condicional negatiu).

Entradas relacionadas: