Oracions enunciatives, interrogatives i exclamatives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,21 KB

 

Vocabulari:  

selvatà: de Selva        

rasclets: eines utilitzades per arreplegar palla, herba...

sarsueles: obres dramàtiques i musicals

Cabussada: acció de submergir-se a l'aigua

nociu: que fa mal

embolcall: bossa

juliola: peix petit de cos llarg amb ratlles laterals

Les grafies p/b,t/d i c/g

P/B

Al final d mot: 

Darrere de vocal tonica s'escriu p. 

Darrere d vocal atona o de consonant s'escriu p o b

Al final de sil·lba:  

S'escriu generalment p davant de t, c, s i n.  

S'escriu amb b les sil·labes inicials ab, ob i sub.   

S'esciru amb p la síl·laba inicial cap.

T/D

Al final de mot:

Darrere de vocal tónica s'escriu t.

Darrere de vocal atona o de consotant s'escriu t o d

Al final de la sil·laba:

S'escriu t

S'escriu amb d la sil·laba inicial ad

C/G

Al final de mot:

Darrere de vocal tonica s'escriu s'escriu c

Darrere de vocal atona o d consonant s'escriu c o g

Al final de sil·laba:

S'escriu c davant d c, t, s i z

S'escriu g davant d m, n, d i g

Neologismes

Són mots que creen per denominar objectes de nova aparició.

Manlleu

És un mot incorporat al lèxic d'una llengua que ve d'una altra llengua

Les modalitats de l'oració

Les oracions enunciatives són aquelles amb què el parlant anuncia alguna cosa.

Les interrogatives servaixen per preguntar.  Generals: si o no 

Les oracions exclamatives són les que serveixen per expressar emocions, desitjos, sentiments i sorpresa.

Les exhortatives serveixen per donar ordres, expressar precs...

El text argumentatiu:

Té com a ojectiu convenser a altres persones d'opinió.

TEMA: anuncia d k tracta el text

TESI: nucli d argumentació, s'a d presentar d manera clara i objectiva.

COS ARGUMENTATIU: ha de presentar els raonaments per defensar la tesi.

CONCLUSIÓ: resumeix brument la tesi.

La comunicació:

És un proces k permet transmetre infomacio entre un emissor i un receptor.

Entradas relacionadas: