Oracions imperatives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 

tipus d'oració segons la modalitat enunciativa:les oracions declaratives, que presenten un fet un pensamet etc. Poden ser afirmatius:acaba de marxar el tren o negatives: no he vis marxar cap tren.Les oracions interrogatives, que plantegen una pregunta poden ser: totals, si demanem sobre la totalitat de l'oració y parcial si demanen sobre un aspecte, directes si constitueixen l'oració principa o indirectes si son oracions subordinades a un verb que introdueix la pregunta. Retoriques si la reposta va implícita en la pregunta: i aixo no ho podies haver previst?. Confirmatories si es demana l'assentiment a la pregunta: m'has cridat oi?.Les oracions imperatives donen un ordre o estableis una prohibició.

tipus d'oracions segons les característiques del verd: les oracions predicatives son constituïdes per un subjecte explicid oimplicid: el camió s'atura( acció s'atura dirigeis a camió). les oracions atriutives es construeixen amb el verb copulatiu ser o estar,semblar,quedar-se,tornar-se o esdevenir.

tipus de sintagma: sintagma verbal,sintagma nominal,sintagma adjectival,sintagma adverbial,sintagma prepisicional.

acentuacio de E: la majoria dels mots aguts:cafè,espès,mercè,costè,mossèn,numerals:cinquè,sisè,Gentilicis:portuguès,francès.Participis regulars acabats en -ès:entès,comprès,atès,encès.(`)

verbs acabats en -tén i -cén: entén,pretén,encén.els temps verbals futur:cantaré,voldré,digué.Els derivats i els compostos de bé, té i ve: també,malbé,,,,conté,reté,,,convé,prové.Noms que fan el plural en -essos:congrés,excés.(´)


accentuació de la O: alguns mots d'ús freqüent: això,allò,però. Altres mots d'ùs menys freqüent:arròs,espòs,repòs.els derivats o els compostos de bo, so i to:de debò,ressò,semitò.(`)

la majoria dels mots aguts: avió,inserció,Camíócampió,opinió.Els adjectius acabats en -ós:orgullós,verdós,mandrós,sospitós,,,(´)

prefixació: in(prefix)+útil(lexema) sufixació cendra(lexema)+er(sufix) parasíntesi a(prefix)+munt(lexema)+egar(sufix).

Entradas relacionadas: