Oracions simples en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,67 KB

 

pronoms relatius: formes

que: pronom relatiu àton que apareix sol o acompanyat d'article i que tansols pot fer 3 funcions sintactiques: subjecte, cd, cct. què: relatiu tònic que sempre va precedit de preposició i fa la resta de funcions que fa el "que" llevat el cct. qui: pronom que es refereix sempre a persones i en les oracions de relatiu adjectives sempre va precedit de preposició i pot fer totes les funcions sintactiques meny subj.,cd,cct. qual: és l'únic pronom variable en genere i nombre i que concorda amb l'antecedent i és per això que sempre va precedit d'article i en la majoria dels casos de preposició. Pot fer totes les funcions menys el cd i el subj. Si no porta perposició és quan pot fer aquestes funcions. on: és un pronom qu sempre substitueix el ccll i no fa cap altre funció però si també preposicional pot anar sol o acompanyat d'una preposició

l’oració composta: quan en un enunciat hi ha més d’un verb ens trobem amb una oració composta aquesta comosició es la  Unió de diverses oracions simples unides mitjançant un nexe connector. Tipus d’oració composta: 1oracions juxtaposades: oracions simples enllaçades, mitjançant un signe de puntuació. 2oracions coordinades: enllaçades mitjançant conjunctions que donen la mateixa importancia a cada una de les oracions simples enllaçades, 6 tipus: copulatives, disjuntives,  adversatives,consecutives, distributives i continuatives. 3compostes subordinades: una de les oracions té més importancia que laltre. 3.1adjectives: es commutable per un adjectiu i el nexe es un pronom relatiu. 3.2substantives: son oracions en que la subordinada és commutable per un substantiu i el nexe que enllaça pot se la conjunció que. 3.3advervals: l’oració subordinada és commutable per un adverbii i s’uneix a la principal mitjançant conjunctions que li donen valor de temps, lloc,…

Entradas relacionadas: