Oracions subordinades catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,95 KB

 

-copulatives: expressen suma. I, ni.
·L'Anna llegeix una novel·la i l'Ignasi compra fruita.
-Disjuntives: expressen opció. O, o bé, o sinó.
·Farem una festa a la terrassa o bé anirem a un restaurant.
-Adversatives: expressen oposició. Però, sinó, tanmateix, no obstant això.
·Vam oblidar-nos el regal a casa però li vam comprar flors.
-Il·latives: expressen conseqüència. Doncs, per tant, de manera que.
·Estàs refredat? Doncs no vagis a la piscina.
-Distributives: Expressen alternança. Ni...Ni, ara...Ara, mig...Mig, lun...Laltre, o...O.
·Ni és felíç ni ho serà mai.

-Loració coordinada és aquella formada per fues o més oracions amb la mateixa funció gramatical, les quals suneixen al mateix nivell mitjançant un element denllaç, conjuncions.
-Loració subordinada substantiva és aquella oració que realitza la funció pròpia dun substantiu de loració principal.
-Les oracions subordinades adjectives són aquelles oracions que fan la funció dun adjectiu dins de loració principal. Sempre van introduïdes per un pronom relatiu.
-Les oracions subordinades adverbials són aquelles que fan funcions pròpies dun adverbi o sintagma adverbial dins loració principal; per tant, equivalen a un CC.

-Adverbials impròpies:
-Comparatives; (tan...Com, mes...Que, com...Mes)
·Parla més que no pas dorm.
-consecutives; (tan...Que)
·Hi veig tan bé que no mho crec.
-Condicionals; (si, be, com, només que)
·Si plou, no ens mourem.
-Concessives; (encara que, tot i que)
·Has de fer esport encara que no tagradi.
-Causals; (perquè)
·No he fet lexamen perquè estava malalt.
-Finals; (a fi que)
·Vaig estudiar perquè havia daprovar.


Entradas relacionadas: