Oracions subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 

Oracions coordinades: les dues oracions són independents i es troben, per tant, en un mateix nivell sintàctic. Es relacionen per mitjà de nexes coordinadors.

Copulatives: expressen suma (i,ni).

Distributives: indiquen alternança (ara/ara, ni/ni,no/ni,tan aviat/tan aviat, no solament/ sinó, o/o...).

Disjuntives: expressen alternativa, tria obligada (o,o bé).

Adversatives: expressen contrarietat, oposició (però, sinó, tanmateix, no obstant això, altrament, nogensmenys).

Il·latives: expressen conseqüència (doncs, per tant, així que...).

Explicatives: indiquen aclariment, explicació (és a dir, això és, o sigui, és a saber...)

Oracions subordinades: les dues oracions no es troben en la mateixa jerarquia sintàctica. Una oració domina, regeix, i l’altra depèn d’un element de la principal, és a dir, es troba subordinada a la matriu. Es relacionen per mitjà de nexes subordinadors.

Substantives: com a subordinada se situa en un nivell jeràrquic inferior a l’oració principal. Compleix les funcions del nom i de SN. Nexes (completives: que, si. Interrogatives: quin, quina, què, qui, com, quan. De relatiu: qui, que, què, on, el qual, la qual.)

Oracions juxtaposades: són aquelles que no presenten nexe explícit i s’enllacen per mitjà de signes de puntuació. Presenten relacions de coordinació i de subordinació.

Entradas relacionadas: