Oracions subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,23 KB

 
El guio cinematografic es un document on consta la planificació del film, des que comença el rdatge fins a l´acabament. Te dues parts: El guio literari es la narració literaria, on es detallen tant els fets que s´han de veure en la pantalla con els dialegs dels personatges i s´hi especifica l´espai i el temps de l´acció. El guio tecnic es la planificació tecnica del film on s´indica el que s´ha de veure i s´ha de sentir. Les oracions subordinades es aquella que esta inserida dins d´una altra. Te aquestes característiques: Va introduida per un nexe subordinant (quan, perquè, encara, que...), No te un sentit complet no pot funcionar aillada (quan siga possible), Fa una funció sintactica dins l´oració principal (Aniré quan siga possible -> cc de temps.

Les oracions subordinades adjectives fan la funció de complement del nom, per tant fan la mateixa funció que el nom que acompayen. El cultismes son paraules d´origen grec o llati que no han estat subjectes a les lleis de l´evolució. Els barbarismes (II) En aquesta unitat aprofundirem l´estudi dels barbarismes, especialment aquells que procedeixen del castella (despues, rejilla, luego, ojala...). En una llengua con la nostra amb una historis social marcada per un contacte de llengües excessiu, els barbarismes- i especialment els castellanismes- hi abunden.Les oracions subordinades substantives una oració subordinada substantiva es aquella que, dins d´una oració composta, fi fa les funcions característiques del sintagma nominal. Pot se substituida por un pronom neutre: ho ,açò, això, allò. Ens hem proposat [que vingues prompte]-> Ens [ho] hem proposat.

Entradas relacionadas: