Pac 1 - aec

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,03 KB

 

RATIOS D’ANÀLISI PATRIMONIAL 

Ràtios d’estructura econòmica

Actiu no corrent : ACTIU NO CORRENT (INMOVILIZADO) / TOTAL ACTIU

Immobilitzat material: Immobilitzat material / TOTAL ACTIU

Immobilizat intangible: Immobilitzat intangible / TOTAL ACTIU

Inversions financeres llarg termini: Inversions financeres larg termini / TOTAL ACTIU

Activo corriente: ACTIU CORRENT / TOTAL ACTIU

Existencies: Existències / TOTAL ACTIU

Deutors comercials: Deutors comercials i altres comptes a cobrar / TOTAL ACTIU

Actius financers a curt termini: Actius financiers a curt termini / TOTAL ACTIU

Tresoreria: Efectiu i altres actius equivalents / TOTAL ACTIU

Ràtios d’estructura financera

Recursos permanents: (Patrimoni net + pasiu no corrent) / (Patrimoni net + passiu)

Recursos propis o Patrimoni net: Patrimoni net / (Patrimoni net + pasiu)

Recursos aliens totals: (Pasiu corrent + pasiu no corrent) / (Patrimoni net + pasiu)

Passiu no corrent: (Passiu no corrent) / (Patrimoni net + passiu)

Passiu corrent: (Passiu corrent) / (Patrimoni net + passivo)

RATIOS D’ANÁLISI FINANCER

Ratios de liquiditat

LIQUIDITAT: (Actius financers ct + efectiu i altres actius líquids equiv.) / Passiu corrent

- Valor acceptable quan s’aproxima a 1.

- Quan s’aproxima a 0 ens indica que té liquiditat molt baixa.Dificultat financera.

- Quan sigui superior a 1,  l’empresa té actius corrents ociosos que no generen rendibilitat.

TRESORERIA:(Efectiu i altres actius líquids equivalents / Passiu corrent

-Entre 0,2 i 0,3  , valor ÒPTIM.

-Un valor més baix seria símptoma de LIQUIDITAT INSUFICIENT per pagos a c/t

-Un valor excessivament elevat reflexa INFRAUTILITZACIÓ DEL DISPONIBLE).

FONS MANIOBRA: Actiu corrent / Passiu corrent

- Entre 1,5 y 2 , valor OPTIM. El valor del ratio ha de estar prop de 2, lo que nos indica que el activo corriente es el doble que el pasivo corriente.

Un valor més petit que 1 ens indica que el fons de maniobra és negatiu, situació de perill.

Un valor més petit que 1,5 indica que està en situació de precaució.

REGLA D’OR:Recursos permanents / Actiu  no corrent

Ratios d’endeudament

ENDEUTAMENT: (Passiu no corrent + passiu corrent) / Patrimoni net

1 ,valor OPTIM.

Inferior a 1, indica que està finançada quasi completament per recursos propis.

RECURSOS PERMANENTS: (Patrimoni net + passiu no corrent) / (Patrimoni net + passivo)

QUALITAT DEL DEUTE: Passiu corrent / passivo no corrent

GARANTIA: Actiu / Passiu

Entre 1,5 y 3, valor OPTIM.

- Un valor més petit que 1, indica que els deutes totals superen  l’actiu, el que representa que els fons propis són negatius. Situació de perill.

-Si es pròxim a 1, situació de precaució, ja que la quiebra s’aproxima.

-Si és més gran que 1,5 situació adequada, ja que en principi es disposa d’actius suficient per garantitzar el reembolsament dels deutes.

FIRMESA/CONSISTENCIA: Actiu no corrent / passivo no corrent

-Al voltant de 2, valor ÒPTIM.

Ens indica que la meitat de l’actiu no corrent està finançat amb recursos aliens a llarg termini, mentre que l’altra meitat ho està fent el PN.

ESTABILITAT:  Actiu no corrent / patrimoni net

Entradas relacionadas: