El paisatge i la seva diversitat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,35 KB

 

La incidència visual indica el grau D’emissió de vistes d’un lloc o unitat determinada. Fa referència a la major o Menor visibilitat d’un sector o espai del territori.

La qualitat, segons Gómez Orea (1978), és El grau d’excel·lència d’un paisatge, el seu mèrit per a no ser alterat o Destruït; d’altra manera, el seu mèrit perquè la seva essència o estructura Actual es conservi. Està estretament relacionada amb la singularitat paisatgística, que fa referència a la presència dins L’àrea d’estudi de qualque element destacat de caràcter natural o artificial Que cal conservar i que dóna una major qualitat al paisatge on s’ubica.

La fragilitat o vulnerabilitat visual pot Ser definida com el potencial d’un paisatge per absorbir o ser visualment Pertorbat per les actuacions (Litton, 1974) o bé com l’aptitud del territori Per absorbir l’alteració, conservant la seva integritat visual (Anderson, 1979). Es lliga amb la capacitat D’absorció visual, considerada com l’aptitud del territori per admetre Canvis sense una notable ruptura dels seus aspectes visuals.

La valoració del paisatge requereix d’un Procés d’avaluació rigorós i degudament justificat, que mostra explícitament Els valora del paisatge i els conflictes existents. Ha de prendre en Consideració la percepció de la població i dels agents interessats. Naturalment També s’ha de desenvolupar un procés tècnic rigorós. Les principals Conseqüències negatives derivades de les dinàmiques territorials són la Desaparició i degradació de paisatges valuosos, la fragmentació del territori i L’aparició de nous paisatges de baixa qualitat.

Els Conflictes paisatgístics més habituals són:

-Modificació de l’orografia original

-Ocultació de les vistes a la mar

-Degradació del front marítim

-Alteració de la imatge d’un referent paisatgístic de Primer ordre

-Abandonament del patrimoni cultural

El Valor paisatgístic és el valor relatiu que s’assigna a cada unitat de paisatge O a cada recurs paisatgístic per motius ecològics, socials, culturals o Visuals. S’estableix en funció de la seva qualitat paisatgística, les Preferències de la població i la seva visibilitat.

La Decisió de valorar un paisatge d’un o altre mode pot venir donat pels arguments Següents: Valor molt alt, alt, mitjà o baix.

La Valoració del possible impacte visual s’ha d’enfocar des de tres línies Complementàries:

-Incidència Visual: determina la magnitud del que realment es veu. Per tant Es tracta de determinar la zona visualment afectada per l’alteració a través de Dos paràmetres de medició:

oConca Visual: porcíó de territori visible des d’un punt (focus Visual).

oSusceptibilitat: Nombre i actitud dels observadors.

-Qualitat: Consideració del valor estètic d’allò que es veu. És el valor intrínsec del Paisatge d’un lloc. S’identifica el paisatge en el conjunt del medi i es Considera com un compost d’aquells components i elements que el reflexin més Fidelment. Els components físics del paisatge són: el medi abiòtic, el biòtic i L’humà.

-Fragilitat: Avaluació de la capacitat de resposta front al que es pretén implantar. És la Capacitat de resposta al canvi del paisatge. Els factors que influeixen en la fragilitat són: biofísics, perceptius, historics - culturals


Entradas relacionadas: