Parabólicas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,57 KB

 

antenes de recepció de TV via satel·lit:els satel·lits volten al voltant de la terra a una distancia de 35806Km de la terra.La senyal satel·lit arriba a una frequencia situada a la banda de 12,7-14,5Ghz per enviarla al satelit(ennllaç ascendent) cap a la terra es diu enllaç descendent i va a una banda de 10,7-12,75Ghz.                                      Potencia radiada per un satelit:expresa de potencia radiad en PIRE=Ps+Gs(potencia emisio satelit i guany antena delsatelit)                                                                                                                                                                                            Antena parabolica:capta ones electromagnetiques en frequencies molt elevades, consta de les seguents parts:reflector:reb senyal del satelit.unitat externa:rep senyal de reflector i esta situat en el focus de la parabola.suport del reflector:permet l'orientacio de l'antena orientada al satelit.                                                       tipus d'antenes paraboliques:els rajos dels satelits o fan en paral·lel a unes frequencies de les ones Ghz.focus primari:la unitat exterior es col·loca en el centre de la parabola. Les ones xoquen sobre el reflector i es centra en el focus, el rendiment es del 60% el diametre reflector es superior a 1,2m.offset:davall del reflector surt un braç metalic en el seu extrem, i coincideix amb el focus de la parabola es coloca la unitat exterior.queda desplaçat abaix i no fa sombra al relfector, s'obte un rendiment del 70% i diametre sol ser de 0,6-1,1m.cassegrain:esta format per dos reflectors, un principal i l'altre situat al focus de la parabolala unitat exterior es coloca en el punt central del reflector.les ones peguen al reflector i reflecteixen sobre el reflector convex i les concentra a l'unitat exterior.els seu diametre radia entre 2 i 30m.                                                                                                                                 orientació d'antenes paraboliques:una bona senyal depen d'una bona orientacio cap el satelit.una bona orientació es dona amb l'azimut: angle que se li donara a la parabolica cap el nord o sud, i l'altre es l'elevació: es l'angle o inclinacio que forma l'eix del reflector.inclinometre:instrument de precisio que mesura el valor de l'elevació, i es coloca una barra damunt el reflector.                                                                                                    LNB:hi ha 4 posibilitats dins de l'LNB: 13 V-13 v+22Khz i 18 V -18 V+22Khz.LNB esta compost per LNA:Part que amplifica senyal i elimina renou, i LNC:oscilador local(retalla forma d'ona de Ghz– Mhz,va a una frequencia de 9750Mhz-10650Mhz)/conversor que la conexió es realitzara amb tipos F i el cable de 75 ohms.Per sintonitzar un desmodulador a la frequencia d'un canal TV satelit, s'ajustara el desmodulador a la frequencia que s'obte de resta la frequencia de l'oscilador local frequencies emeses per satelits desde 10,750 als 12.750Ghz.esta compost per dos osciladors locals,per a les fequencies mes baixes de 10750 i 11700Ghz i un segon per les mes elevades entre 11700 i 12750Ghz.                                                                                                                                                            conversor:Son dispositivos que permiten el paso de emisiones de un canal en otro canal, así pues y aclarando conceptos son dispositivos que convierten un canal de entrada en otro de salida.Las características principales son:Ganancia.Figura de ruido.Rechazo al canal adyacentes.Rechazo al canal de entrada.                  moduladors:Son dispositivos que permiten a partir de las señales de entrada de vídeo y audio generar una señal modulada en un canal de Radio Frecuencia (RF).Se utilizan fundamentalmente en sistemas de recepción de TV satélite cuando las unidades interiores usadas no incorporan modulación.                                                  Mezcladors: dispositivos destinados a recibir distintas señales deTV por sus distintas entradas y canalizarlas a su salida por un solo cable.Las características principales son:Numero de entradas.Atenuación.                Separadors: dispositivos destinados a separar distintas señales de TV (canales o bandas) presentes en su entrada y canalizarlas ya separadas por sus diferentes salidas.Las características principales son:Canales o bandas que separan. Perdidas de inserción.Rechazo entre canales.                                                                         filtres:Son dispositivos destinados a seleccionar determinadas frecuencias, que en algunos casos son ajustables por el usuario.características son:Las pérdidas de inserción.El rechazo al canal adyacen.Clases: Filtros paso alto:dejan pasar las frecuencias por encima de un valor determinado denominado frecuencia de corte. Las frecuencias por debajo de este valor son atenuadas.Filtros paso bajo: dejan pasar las frecuencias por debajo de un valor determinado denominado frecuencia de corte. Las frecuencias por encima de este valor son atenuadas.Filtros paso banda: dejan pasar una banda de frecuencias comprendidas entre una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Las frecuencias fuera de esta banda son atenuada Atenuadors:Son elementos destinados a producir en la parte de la instalación donde se insertan un descenso o atenuación de la señal.                                                                                                                                      Ecualitzadors:Son dispositivos electrónicos encargados de equilibrar en la salida o salidas los niveles de las señales presentes en la entrada o entradas.características principales son:Perdidas de inserción.Margen de regulación por canal.Número de canales.                                                                                                         Inyectors:Son dispositivos encargados de alimentar amplificadores de mástil o preamplificadores para caja de antena en el caso de que el amplificador principal no permita el paso de corriente.                                     commutador diseqc:es un aparell que serveix per fer arribar dos satèl·lits diferents com podrien ser l'astra i l'hispasat a un mateix sintonitzado.                                                                                                mulitswitch:dispositivos que utilizando la acción combinada de las señales de conmutación permiten a un usuario o grupo de usuarios la conmutación de varios satélites y varias polaridades. Básicamente es un multiplexor que permite direccionar varias entradas a varias salidas mediante unas señales de control.


Entradas relacionadas: