Paral·lelisme sintactic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 
Antonomàsia: Substitueix un nom propi per un comú Aposició: juxtaposició en funció explicativa. María, la millor Eufemisme: substitució d’un mot per una que es Considera poc adecuada.Epímone: repetició d’un mateix vers. Hiperbatón: Alteració de l’ordre lògic de les Paraules Homofonia: So igual en dos paraules diferents.Metonímia: designa una cosa amb el nom d’una altre. Paral·lelisme: repetició d’una mateixa Estructura sintàctica.Pleonasme: repetició per intensificar la expressió Quiasme: representar de manera encreuada els Elements de dos versos diferents. Redundància: Paraules supèrflues que s’afegeixen a Altres per expressar una idea Sinècdoque: Respecten els cabells blancs(la vellesa).Blancós/Sueltos/Libres 
1-97/98-114/115-297/298-407
Entradas relacionadas: