Paraules agudes planes i esdrúixoles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,96 KB

 
Tema 5:Els  textos descriptius son com a quadres que expliquen els atributs d'una persona d'un objecte,d'un lloc...Els atributs son les qualitats que es consideren com apropis d'alguna cosa.Els toponims  son una classe de nom propis que designen llocs.Els gentilicis son els noms que reben les persones en relaci al lloc d'on procedeixen,siga el poble la comarca etc..(valenciana,alacantina,castellonenca,alguerenya,benicassuda)una oració es una paraula.O grup de paraules que te un significat  complet.Una sil-laba es cadascun d'aquest colps de veu amb que articulem les paraules.Regles de accentuació:paraules agudes acabades en a,e,i,o,u,as,es,is,os,us,en,in.Paraules planes que no acaben en cap de les 12 terminacions anteriors.Totes les paraules esdurixoles s'accentuen.Accent obert:accentuen sobre la à,è,ò.Accent tancat: í,ú,é,ó.Tema 6:poesia es un genere literari que es caracteritza per l'art de compondre versos i d'expressar sentiments tec..Lleis metriques:verós d'art menos: els q tenen entre 2 y 8 sil-labes,D'art major els q tenen mes de 8 sil-labes.Cesura es la pausa tinal que divideix el vers.Rima es la repetició de sons finals d'un vers.Accent grafic serveix per a diferenciar dues paraules q s'escriuren igual(be,bé,déu,Déu,és,es,món,mon etc..)L'apostrof es un signe ortografic que s'usa per a assenyalar la vocal en els articles determinats.Contracció:a+el=al,Per+el=pel,ca+els=cals etc..Tema7 .Els diminutius i els augmentatius son devrivats de noms i dadjetius, i en alguns casos especials darvervis y de verbs

Entradas relacionadas: