Paraules que comencen amb w

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,01 KB

 

EMMUDIMENT. Fenomen fonetic on s'emmudeixen determinades consonants que en determinats moments no sonen.1.Oclusives darrere m,n,l. (camptomb,president,herald).2Lletra T;finals dels gerundis:cantant,rient;R dels infinitius i algunes paraules(sufices):desar,blancor,fuster,clar;S igs,nxs,xs,çs:desigs,texts,enmigs.+AQUEST. Sensibilització. 1.T de vint cent(cent anys,vint anys).2T de sant+vocal.3.T i R dels infinitius i gerundis si porten darrera pronom feble (fent-ho,fer-la)2.Amb i aquest + vocal(amb ell).3.Oclusives velars:cranc sang.ENSORDIMENTEl so sonor es torna sord. 1.Oclusives, fricatives i africades a final del mot(final silaba) es tornen sordes: verb/p/,fred/t/;llarg/k/. Pis/s/:pissos,pisset(un ensordiment)Gos/s/gossos,gossa(no). Bata/b/. Gola/g/. S:s,ss,c,ç. Z: s,z.Sonorització Un so sor es torna sonor. 1. Les fricatives es tornen sonores a final de paraula si la paraula que ve es vocal: els homes/z/, els avis, tuf horrible/v/, lleig i covard/dz/.Assimilació Quan hi ha dues cosonants juntes i la primera es fa similar a l'altre. 1.Bilabilització: tanmateix, en Pau/m/em fas nosa, infant.2.Velarització: la n no sona, sinó que es torna velar. Encant/n/,sang,quin gol. 3.Bilabiodentalització: infant, em fas nosa. Geminació 1. eLS grups -bl -gl precedits de vocal tònica geminen l'oclusiva. (noble, segle) 2. Paraules com batlle, setmana /mm/, submarí.

DIFTONG: Qualsevol vocal seguida de i o u. I només davant de g o q la u davant duna altre vocal. Decreixents: forta+debil (ai,au,ei,eu,ii,iu,oi,ou,ui,uu) Creixents: debil+forta(poc comú) ua,üe,üi,uo. HIAT: ia, ua, ie, ue, ió, uo, QUASI SEMPRE FORMA HIAT(GUANT, QUAN). Excepcions: -a al començament de paraule(iode,hiena); si davant hi ha una vocal (laia,creia,noia), si davant de UA, UE, UO hi ha G O q.CUIDAO! La lletra x té 3 sons diferents. 1)(f) xec, guix, despatx. 2)KS: taxi, complex. 3) En paraules que començen amb Ex seguida de vocal /gz/ examen; exalar=vocal/ks/vocal= gz.DÍGRAF. Un sol so representat per dues lletres (pany) una sola lletra es pronuncia amb dos sons (taxiks)SONS: Oclusiu, Africat (ts;dz;tf;dz: potser, dotze, metxa, cotxe. Tf=ch castellana). Fricatiu (feixos, gerra, veges-ho). Aproximant (B, g, raro: bata, sabata, còdol). Nasal, Lateral, Vibrant. Ubicació: Bilabial, labiodental,, detal, alveolar, platal, velar.

Entradas relacionadas: