Paraules contraries

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 
Hiperbaton: alteració de lordre gramatical
Paralelisme: repetició duna mateixa estructura Quiasme:repetició duna mateixa estructura pero amb un encreuament dls elements sintatics.Aliteració: Repetició d'un so .Anafora: Repetició d'un a o varies mateix a paraula a linici dun seguit de versos o de frases.Asindetón: supressió intencionada de les conjuncions q uneixen paraules o frases.Encavallament: trencament de la unitat duna oració per la pausa llarga a final de vers.Enumeració: acumulació duna serie daspectes referits a una mateixa cosa. Polisindetón: repetició duna conjunció coordinant davant els membres duna enumeració. Antítesi: relació doposicio dins la mateixa frase. Apostrofe: invocació dun ser real o imaginari.Epítet:adjectiu que remarca una qualitat que es propia del substantiu que acompanya. Exclamació: forma emfatica dexpressar diversos sentiments.hiperbole: deformació de la realitat per mitja de lexageracio. Interrogació: presentació duna afirmació o duna negació en forma de pregunta.

Ironia: expressió duna intenció amb unes paraules o uns pensaments de significació diferent o contraria . Paradoxa: Unió de dues idees aparentment oposades o contradictories pero q en el fons expressen quelcom veritable. Perifrasi literaria: substitució duna paraula per mitja dunes altres q expressen el mateix contingut. Personificació: atribució als animals i a les coses inanimades accions, actituds o facultats humanes. Al·legoria: descripció o narració q expressa simultaniament un sentit directe i un altre de figurat de manera q els dos es correspongui i q facin referencia a la mateixa cosa.Comparació: relació de semblança q sestableix entre dos termes, un de literal i un de figurat, units per un nexe comparatiu. Metàfora: identificació q sestableix per una relació de semblaná entre un terme literal i un d figurat. Metonímia: designació duna cosa amb el nom duna altra amb la qual manté una relació de contigüitat física o logica. Símbol: representació dun concepte per un objecte concret a q sovint ens remet a la idea per analogia. Sinestesia: associació dimpressions sensorials q corresponen a sentits diferents.

Entradas relacionadas: