Paraules contraries

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 
Al·legoria: Consisteix a expressar un significat diferent del que es desprèn literalment d'un text. Metonímia: Consisteix a anomenar una cosa amb el nom d'una altra, amb la qual té alguna relació. EX: es guanya el pa amb la suor de la front. Sinestèsia: Recurs metafòric segons el qual es barregen les sensacions que reben els sentits,de manera que s'aplica a un sentit allò que és propi d'un altre.EX: el cop va ser suau tou de color taronja.Hipàl·lage: Figura semàntica que consisteix a atribuir a un mot de la frase allò que es refereix a un altre mot de la mateixa frase.EX: davant la catedral sota el migdia gòtic del diumenge Sinècdoque: Figura per la qual es transfereix el sentit d'un mot a un altre a partir d'una relació de contigüitat.EX: per una vela en el mar blau daria un ceptre;per una vela en el mar blau,ceptre i palau.Antítesi: Figuta lògica que consisteix a col·locar de costat dues paraules o dues frases amb un sentit oposat. Paradoxa: Consisteix a afirmar alguna cosa aparentment absurda perquè va contra la lògica. Apòstrofe: Figura lògica que consisteix a adreçar la paraula amb un to emocionant a una persona o a una cosa personificada. Deprecació: A l'èpica, a l'oratòria i a la tragèdia clàssiques era una figura utilitzada per commoure l'adversari. Hipèrbole: consisteix a exagerar un concepte fins als límits de la versemblança EX:el cor del home es una mar, tot l'univers no l'ompliria.Interrogació retòrica: Pregunta per a la qual no s'espera resposta. Exclamació retorica : El poeta s'exclama per expressar algun sentiment. Ironia: Figura amb allò que es vol expressar no es diu directament,sinó per mitja de paraules que semblen expressar el contrari. Letimotiv:Motiu recurrent i fonamental d'una obra literària al qual es fa referència al llarg de l'obra. Personificació:Es tracta de aplicar qualitats humanes a objectes,animals o idees. EX:somrigue la muntanya engallardida.Prosopepia:Consisteix a fer parlar persones absents o mortes,animals,éssers inanimats,etc.

Entradas relacionadas: