Paraules contraries

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

Les figures retòriques són recursos tècnics que els escriptors, fan servir per expressar amb paraules tot allò que necessiten comunicar.Es construeixen amb els diferents registres del llenguatge:el dela formai el del sentit o significat. 1.1 F.R. Que afecten la fonètica: Al·literació repetició d'un mateix so,sobretot consonàntic.Ex:tot tu tany tot tu fruit. Apòcope pèrdua d'un fonema o més al final d'una paraula per necessitats mètriques. Onomatopeia es tracta d'imitar sons reals amb paraules.Paronomàsia joc de paraules que consisteix a col·locar de costat dues o més paraules tan semblants que sovint només tenen un fonema.Ex: la mar, Marcel·la!Cela amb doll de mots. 1.2 F.R. Que afecten la morfosintaxi Anàfora consisteix a repetir una paraula o més al començament de versos... Ex:diners fan bé,diners fan mal Acumulació,enumeració i gradació consisteixen a posar un rere l'altre, una sèrie de termes entre els quals hi ha una igualtat gramatical que suggereix una cadència repetitiva.Ex: bruta trista dissortada pàtria.Anacolut figura que expressa un trencament de la sintaxi de la frase.Ex: morim d'amor,i no s'hi pensa.

Anadiplosi figura que consisteix a repetir al començament d'una frase o vers la paraula què acaba la frase o el vers precedent.Ex:Oh dures fletxes de mon fat rompudes,rompudes per ferir més doloroses. Epanadiplosi repetició d'una mateixa paraula al principi i al final d'un vers. Asíndeton figura que consisteix a no utilitzar conjuncions.

Polisíndeton consisteix a repetir reiteradament una mateixa conjunció per unir les diverses frases del discurs. El·lipsi eliminar alguns fragments morfològics d'una oració. Ex: llena li parla de lleida, Abiol (li parla) de Tarragona. Epítet consisteix en expressar una qualitat d'una cosa que li és tan pròpia que resulta òbvia, com ara "la negror del carbó". Eufemisme el mot o l'expressió que s'utilitza en lloca d'un altre motque es vol evitar perquè es consideren malsonants.Ex: la tercera edat en comptes de els vells.

Hipèrbaton: Figura que expressa la inversió de l'ordre progressiu d'alguns elements de la frase. Paral·lelisme: Construcció que consta de dos elements sintàctics entre els quals hi ha una relació de sentit. Ex: Cremar he vist ma llenya; com funeral de fusta/ Jo no sé com començava ni sé com acabarà. Quiasme: Disposició creuada en forma d'aspa,de dos elements,com si es tractés d'un parelalisma encreuat. EX: Marta morta........Morta Marta.

Entradas relacionadas: