Paraules amb dièresi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

 
Retrat : característiques dades personals , trets físics característiques psquiques , indumentaria
informació generals o detallades
punt de vista :
objectives subjectives
Estructura 1 la identificació 2 aspectes generals 3 aspectes particulars també tret psíquic
Recursos  adjetius aposicions sintagmes preposicionals oraciosn de relatiu frases fetes comparacions i metafores verb copulatius
L'oració copulativa es aquella q te un predicat nominal . El nucli del predicat es un verb copulatiu que vsa acompañat d'un complement (atribut) .El verb concorda en nombre i persona amb el subjecte.
L'atribut el la els les determinant articles o demosrtratius o possessius . Ho substitueix atributs sense determinant o quansevol tipus de atribut si els verbs don semblar o pareixer.
Dieresi : es posa sobre la i o u
posem dieresi sobre la lletra u dels diftongs creixents gue gui que qui solbre la i o u per a indicar k akestes vocals no formen diftong y en els participis de tercera conjugació si la i va darrere de vocal
No posem quan la i o u han de portar accent en el infinitiu gerundi condicional i futur en les paraules que acaben en sufixo -isme -ista -us -um també en les prefixos anti auto ço contra pre

què pronom interrogatiu pronom relatiu


que una conjunció subordinades una conjunció de comparació conjunció de locució i quantitat
col.Loquial es propi de les comunicacions orals havituals es espontani i imprecís formal susa per trrancat temes especializats en el canal escrit gran grau delaboracio estandard es la varietat q te la funció de ser el model de referencia per a la comunicació llinguistica .

Entradas relacionadas: