Paraules homofones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,71 KB

 

SINONÍMIA: És quan hi ha una relació de molta semblança en el significat de dues o més paraules. TOTALS: tenen exactament el mateix significat i són intercanviables en tots els contextos.PARCIALS: són intercanviables en alguns contextos però no en tots. ANTONÍMIA: signifiquen el contrari. Hiponímia:engloba el significat d'un mot; ocell>hiperònim-canari>hipònim.HOMONÍMIA:paraules que s'escriuen iguals però tenen significats diferents. HOMÒGRAFES: s'escriuen igual es pronuncien diferent. HOMÒFONES: s'escriuen diferent i es pronuncien igual. MANLLEUS: mots que s'han pres d'altres llengües=ESTRANGUERISMES. NEOLOGISMES: paraula nova en la llengua. INTERJECCIONS: mots que expressen sentiments. ONOMATOPEIES: paraules que reprodueixen sons i sorolls.


SI NO: es pot possar alguna paraula enmig SINÓ= PERÒ SÍ QUÈ= QUINA COSA/ EN LA QUAL PER QUÈ: pregunta directa/indirectaPERQUÈ: indica causa o finalitat

Causarenveja=fer dentetes Estar ben aixafat=fet una coca Renyar algú=picar la cresta Fer un treball molt mal fet i brut=fer un bunyol Estar tot desordenat=ser can seixanta Tot està permès=ser xauxa

QUÈ?=CD A QUI?/PER A QUI?=CI AMB QUÈ=CCINST. QUAN?CCLL. AMB QUI?=COMP. COM?=SI ÉS ADVERBI: CCMAN./SI ÉS ADJ.: CPRED.

Entradas relacionadas: