Parnassianisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,73 KB

 
Característiques de la literatura modernista: Te diverses manifestacions artístiques a les tècniques literáries. És en el teatre on més es va experimentar ja que, a més del text literari, també les arts plàstiques, la pintura o l´escultura, i la música. Influencia de Wagner.
La reproducció de les tensions entre l´artista incomprés i la societat burguesa. influéncia de Nietzsche i d´Ibsen.
La tècnica descriptiva impressionista, és a dir, suggerida per la subjetivitat de l´autor mitjançant adjetius i personificacions.
La sinceritat i el verisme. L´autor intentareproduir el s seus estats anímics a través del comportament dels personatges i dels objectes descrits de manera subjetiva.
La defensa de la llengua moderna, però depurada de barbarisme i vulgarismes, encara que sense normativitzar. models lingüístics en el món rural, una menor castellanització.
La poesia modernista: van reaccionar contra la tradició jocfloralesca. Com a alternativa, van proposar una poètica de la senceritat, amb un llenguatge real i actual, però depurat i culte.
Corrents estétics: corrents poètics més importants de l´Europa del tombant de segle:
- Parnassianisme: corrent poètic caracteritzat per la mètrica clàssica, un estíl retòric i decoratiu i la recreació d´ambients elegants i luxosos.
- Simbolisme: aspira a identificar, mitjançant les metàfores, la realitat espiritual i els estats dánim del poeta amb realitats poetizades, com ara jardins abandonats, fades, etc.
- Prerafaelisme: cerca la belelsa en un món medieval més pur i incontaminat: el poetes medievals com a models d´amor, cavallerescos,etc; i un determinat model de dona.

Entradas relacionadas: