Parts text teatral

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,46 KB

 


Parts bàsiques del text:
Paràgraf primer (l. 1-14): el personatge, Salvador Donat, està inconscient a causa d?Uns incidents amb la policia i li vénen records al cap relacionats amb el fum. Paràgraf segon (l. 15-17): el personatge recobra la consciència i se sent endolorit i banyat. Paràgrafs tercer i quart (l. 18-28): Una parella de policies assisteix el personatge. c) Indica cinc exemples de recursos expressius de caràcter literari presents al text. [05 punts: 01 punt per exemple de recurs expressiu] A títol orientatiu, en destaquem uns quants:
-Comparances i recursos metafòrics: com vapor brut, com quan cremen palla o..., com un arbre, com un fong, com una boira seca de gust aspre, etc. -Isotopia: la repetició dels diferents tipus de fums del primer paràgraf que contribueixen a la sensació de confusió en el personatge. -Animacions: les diferents trajectòries que adopta el fum (sorgia, s?Escampava, se n?Anava i tornava a sorgir) -Metàfores: molts peus de bombes atòmiques minúscules, cortines espesses, etc. -Presència de diferents tipologies textuals: la descripció al costat de les insercions conversacionals. -Ús de nombroses estructures sintàctiques preposicionals i adjectivals i de coordinacions que afavoreixen la descripció sense que hi haja una progressió narrativa: una jove amb uniforme blau, corbata, insígnia i gorra, agenollada a un costat del seu cap, ..., etc. d) Indica a quina varietat geogràfica pertany el text i posan quatre exemples que ho demostren. Es tracta d?Un text valencíà. Exemples: eixien, vesprada, espere, faça, estigueren, eixugue, torcar, seues, li les, moguera


 1. els ulls (línia 1): sonora
2. pots (l. 1): oberta
3. immergits (l. 7): sonora
4. reflex (l. 13): oberta

1. I després recordà fums que sí que coneixia (línia 10): subordinada adjectival de relatiu; complement del nom.
2. Quan Salvador Donat va poder veure-hi clar s?Adonà que eren les mans d?Una dona policia (l. 22-23): subordinada adverbial de temps; complement circumstancial de temps.
3. S?Adonà que eren les mans d?Una dona policia (l. 23): subordinada substantiva; complement de règim.
4. Li preguntava on sentia dolor (l. 28): subordinada substantiva (interrogativa indirecta); complement directe.
c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules al text o indican un sinònim. [1 punt: 025 per cada resposta correcta]
1. sarrossegaven (línia 6): „Moure?S fregant per terra?; anaven arran de, reptaven.
2. eixuguem (l. 21): „Llevar la humitat, assecar?; torquem, netegem.
3. torcar (l. 21): „Eliminar l?Aigua o la brutor amb alguna cosa?; llevar, netejar, retirar.
4. bescoll (l. 28): „Part posterior del coll?; nuca, clatell, tos.

Entradas relacionadas: