Passat perifràstic del verb Parlar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,11 KB

 
COMUNICACIÓ: verbal i no verbal / La conversa esuna activitat espontania entre dos o més interlocutors en què intervenen elements verbals i no verbals. La conversa es regula mentre es desenvolupa i té lloc en directe i per torns / Estructura: Obertura :salutacions; Cos de laconversa: objectiu dela conversa ;tancament:finalitzar una conversa / La vocal neutre son les E i A atones que hi ha en una paraula - Terminacions nominals: La vocal final dels noms masculins E;la vocal final dels noms femenins A ;En plural,els mots acabats en vocal neutre a/e s'escriuen amb ES.Terminacions verbals - Les formes verbalspersonals quan acaben envocal neutre s'escriuen amb A;Però quan la vocal neutre es el penúltim so s'escriuen amb E. S'escriuenamb E final les cuare formes amb l'arrel àtona dels verbs néixer treure jeure i fer. Famílies de paraules: Els derivats escrivim sempre la mateixa vocal àtona de l'arrel del mot primitiu;Els verbs, la vocal tonica de la a,a,a persona del present d'indicatiu com hem d'escriure les altres formes verbals./ Verb es el nucli del sintagma verbal i expressa elcomportament del subjecte: el lexema n'expressa el significat i els morfemes que serveixen per indicar:nombre persona temps aspecte mode. Present:indica una acció que s'esdevé eneltemps k es enunciada.Passat indica una acció que ja a succeit: Perfet,imperfet,plusquamperfet,passat perifrastic, passat anterior. Futur indica una acció queencara noha succeit:futur,futur perfet. Condicional:indica la possibilitat que succeixi un fet que depen d'un altre circumstancia o acció. Subjuntiu: expressa desitjos o dubtes (present- que vingui fins dema)(perfet:que hagis acabat)(imperfet)(que ens escrivís correus)(plusquamperfet-que hagués suspes). Imperatiu:expressaun ordre o un prec. / El cataal esuna llengu románica que prove del llati parlat. S'han integrat al catala altres llengües(germanikas,arabs,italianes,angleses,franceses,castellanes). Mots populars:son aquells que formen part de la llengua dels seus orígens. Els cultismes: son mots agafats directament del llati o del grec. El llatinisme:son mots ques'han incorporat ala catala sense cap modificació k provenen del llati.Préstecs o manlleus son lesparaules d'altres llengües que s'acdepten i s'icorporen al diccionarinormatiu:bàndol, cotxe, sofà,etc. Si no fa cap servei esun barbarisme. Els neologismes son paraules noves k s'incorporen a la llengua per designar accions d'aapricio recent;es poden crear x derivació o composició pero també d'altres llengües.Molts neologismes son cultismes k provenen del grec o el llati.Aram: coure treballat / Esbatanar:Obrir debata a bat/ Manglar:boscbaix/Corn: instrument de vent amb una banya d'animal;Sarró: Bossa de pell/Atalaiar: Guaitar/ fetiller: CURANDERO/esgargamellar-se: afonic/ipso facto: ara mateix/voxpopuli:tothome sta dacord/sine qua non:si o si/sine die:sense data/Tabula rasa: repeteix-lo/ex professo:a proposit

Entradas relacionadas: