Passat perifràstic del verb Parlar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,78 KB

 
Rondalla:Narració breu i popular.Els personatges solen ser éssers amb poders magics el protagonista te un  objectiu k kumplir i lantagonista te k impedir-ho.Lespai i el temps son imprevistos i llunyans.LLegenda:Narració popular desdeveniments,sovint amb un fons real pero desenvolupats i transformats per la tradició.El tema es basa en un fet real, pero envoltat delements extraordinaris, els ambients acostumen a ser rurals i fantasiosos.SN= El ncli sol ser un nom pero pot ser un pronom personal. SV= El nucli sol ser un verb i pot anar acompanyat de complements.Tipus de predicat: PNOMINAL: Format per un verb copulatiu(ser,eestar,semblar) i PVERBAL: verb predicatiu. Les onomatopeies: paraules formades per imitació de un so un soroll o una veu natural.Interjeccions: elements k expressen una reacció,un soroll... I es fan sservir en oracions exclamatives. VERBS: HAVER/ present: he,has,ha,hem,heu,han/imperfet: havia/passat simple: haguí,hagueres,hagué,haguérem,haguéreu,hagueres./P.Anterior: haguí,hagut./futur:haure./condicional:hauria./perfet: he hagut./pluscuanperfet: havia hagut/p.Perifrastic: vaig haver/passat anterior perifrastic:vaig haver hagut./Futur perfet: haure hagut./condicional perfet: hauria pogut.

Entradas relacionadas: