Pel que fa + nexe subordinació

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 

Estructurals:

   intró general: el motiu de...   aclarimen: es a dir, o sigui...

   intró nova idea: respecte a, pel que fa a...   exemplificació: per exemple...

   ordenació idees: en primer lloc...   Cloenda: finalment, per acabar...

   continuació del mateix pun: a + a +, axi doncs...   distribució: duna vanda...

   represa: reprenent, com nava dient...   resum: recapitulan, en resum...

   exclusió: en cap cas, en lloc de...

Lògics:

   Causa: perquè, ja que, gràcies a...   conseq.: per tant, per això...

   Condició: si, en cas que, llevat de...   finalitat: perquè...

   oposició: ara bé, tanmateix, en canvi, al contrari...

   objecció: encara que, tot i que...   enumeració: i...

Temps:

   anterioritat, simultaneïtat, posterioritat, reiteració.

   aleshores, llavors, a/de vegades...


OC Juxtaposada -> 2 prop unides pes signes d puntuació.

   - per coordinació -> la coma es pot canviar per una i.

   - per subordinació -> relació de dep. La coma=nexe d conseq.

OC Coordinada->prop unides per nexes sense funció (conj/loc conj)

   - Copulativa-> i/ni

   - Distributiva->conj dobles (ara...Ara, etc.)

   - Disjuntiva->(ofereix opcions)->o/o bé.

   - Explicativa->(aclariment)->o sigui, és a dir...(sovint entre comes).

   - Adversativa->(prop oposades)->no obstant això, però...

OC Subordinada->no hi ha prop. La subord depen, complementa i fa funció en la primitiva.

   - Subst=SN

      >Completiva->introduida per conj "que" (nomes nexe)

      >Infinitiu->no subj. No nx.

      >Relativa->introd pron rel "qui/que" (no antecedent) sovint am article

      >Interrogativa->intró per un pron/adv interrogatiu.->el pron fa d nexe i un funció dins l'oració

Entradas relacionadas: