Pesc

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,45 KB

 
 L’aplicació de l’Ordenament Jurídic Comunitari
El tribunal de Justícia determina els principis bàsics on es sustenta la interrelació de l’ordre jurídic i aquests principis son:
Principi de primacia Es basa en l’aplicació i eficàcia directa del dret comunitari a pesar de que existeixi una norma nacional que ho contradigui. El dret comunitari sempre prevaldrà per sobre de la llei nacional sense importar la naturalesa de l’acte.
Principi d’efecte directe APLICABILITAT DIRECTA: No cal cap mesura comunitària ni nacional per la seva aplicació interna EFECTE DIRECTE: Capacitat de donar drets que l’individu podrà reclamar davant dels seus tribunals interns, donant drets i obligacions a un particular o un estat membre. Pot ser: Horitzontal (PARTICULAR - PARTICULAR) Vertical (PARTICULAR - ESTAT)Principi de responsabilitat
 SISTEMA DE RECURSOSL’ intervenció del Tribunal de Justícia de la CE sobre l’aplicació del dret comunitari es fa a través de diversos recursos:
Recurs d’anul·lació: Controlar la legalitat dels actes vinculants (directiva, decisió i reglament) adoptats per les institucions. Pot ser demana per: Demandants privilegiats (estats memebres) Demandants semiprivilegiats (organismes en segon terme à BCE, Trib. Comptes) Demandants particulars (particulars) Recurs d’incompliment: Compliment per part dels estats membres del seus deures Recurs de responsabilitat extra contractual: Control de la responsabilitat extra contractual de les institucions Qüestió prejudicial: Mecanisme a l’abast dels tribunals interns perquè es pronunciï el Tribunal de Justícia Europeu. Recurs per omissió: Controlar l’ inactivitat de les institucions comunitàries.
LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIESEl seu objectiu és eliminar qualsevol obstacle (aranzelari o no) que impedeixi el lliure comerç, intercomunitari dels productes en un mercat plenament fusionat. Les mercaderies són productes valorables econòmicament i són susceptibles d transacció comercial entre un país i un altre. Origen de les mercaderies: ORIGINÀRIA: 100% producció pròpia EN LLIURE PRÀCTICA: Quan un producte extracomunitari entra a un país comunitari i paga els aranzels corresponents
Contingut de la lliure circulació de mercaderies: Aranzel exterior comú Supressió drets duana Supressió de les restriccions quantitatives
LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES
Nacionals d’un estat membre que es desplacen a un altre estat membre amb la finalitat de realitzar una activitat econòmica. Lliure circulació de treballadors: Desplaçament i residència d’un nacional d’un estat membre i la seva familia a un altre estat membre per realitzar un treball assalariat. Desplaçament: dret d’entrar, sortir o residir en el territori de qualsevol estat membre i obligació dels estats de la UE de no exigir condicions addicionals a les que estan a la normativa comunitària. Drets a residència: Estància en un país: Període inferior a 3 mesos Període superior a 3 mesos (treballador per compte propi, estudiants)Excepcions: per raons de casos d’ordre, seguretat i salut publica à amenaça real i suficientment greu
LLIURE PRESTACIÓ DE SERVEIS Serveis à prestacions realitzades normalment a canvi d’una remuneració: Activitats industrials Activitats mercantils Activitats artesanals Activitats de les professions liberal
Dues maneres: Caràcter permanent (dret a establiment): Instal·lació material, estable i permanent d’una persona física i jurídica nacional d’un estat membre a un altre estat membre per tal de desenvolupar una activitat no assalariada de tipus econòmic. Caràcter temporal (prestació de serveis): instal·lació material temporal d’una persona física i jurídica nacional d’un estat membre a un altre estat membre per tal de desenvolupar una activitat no assalariada de tipus econòmic.LLIURE CIRCULACIÓ DE CAPITALS A partir de la UEM es suposa l'adaptació d'una moneda única per a la UE, establint una politica monetaria pel Banc Central Europeu. Es consideren moviment de capital totes les transferències que es realitzin entre els estats membres sense cap obstacle amb plena liberalització dels moviment de capital. objectius: que el resident d'un estat membre ugui accedir als mercats de capital i als productes financers més avantajosos que es trobin disponibles en un altre estat membre,en les mateixes condicions que els residents. el TCE estableix coprohibició les restriccions als moviments de capitals i als pagaments entre estats membres i entre els estas membres i un 3er


PESC Els estats membres han de tenir la voluntat de posar-se d’acord En el capítol V del tractat de la UE apareix un 2on pilar Els objectius dels PESC es poden aconseguir mitjançant uns criteris comuns En aquests pilar ho trobem unes acciona, posicions i estratègies comunes, es un pilar de cooperació Tenen representació el Consell de ministres i el Consell Europeu
Article 2 objectius comuns, s’aconsegueixen mitjançant: Defensa dels interessos de la UE respecte el interessos propis de cada estat i respecte als drets fonamentals. Interessos a nivell general internacional, cooperació internacional, manteniment de la pau i seguretat comú. Acord unànime dels estats membres
Abstenen cia constructiva on tots els estats membres voten en el congrés, un estat decideix que no vol participar hi fa un acció on ho diu, això no vol dir que la resta d’estats no pugin tirar endavant ( fins 13 estats poden abstenir-se
ACTES ATIPICS Són aquells que no estan regulats dintre de l’article 259 TCE, tenim: Actes que només tenen un abast intern: actes interns de la relació entre institucions, actes interns de la comunitat, no tenen afectes amb les relacions institucionals Actes sorgits de la pràctica de les institucions: actes preparatoris anteriors a una recomanació Actes siugèneris: els seus destinataris desconeixen els efectes que tindran els actes. Poden modificar articles dels tractats, amb l’objectiu de delimitar els seu àmbit d’aplicació especial o material ( EX relacions/acords entre caps d’estat en una cimera) No són una decisió en sí, són relacions o acords que prenen els caps d’estat i govern en una convenció mundial.
ACTES NO OBLIGATORIS RECOMANACIONS: Previ un acte obligatori, es recomana com s’hauria d’actuar en un sentit determinat DICTÀMENS: Qualsevol de les administracions pot fer un dictamen, això no significa que aquest sigui vinculant
DRET COMPLEMENTARI (acord internacional) El dret complementari forma part de l’acord internacionals, es divideix en 2 apartats:
Acords conclosos per la CE: són celebrats per les institucions comunitàries en l’exercici de les seves competències, tenen caràcter vinculant tant per les institucions com la CE, ja que integren l’acord dins l’ordenament jurídic comunitari. S’integren a l’ordenament des del moment que entren en vigor Estan directament subordinats al dret primari/originari El tribunal de justícia s’encarrega de fer-ne el control
Acords conclosos pels estats membres: no formen part del dret comunitari conjunt de fons origen de les quals se situa en els acords entre estats membres les competències són a nivell nacional i comunitari
PRINCIPI GENERAL DEL DRET principi que arriben del dret internacional i són conciliables amb el dret comunitari: pacte sunt servanda, tot allò que es pacta s’obliga. Principi d’interpretació: els principis que provenen de diferents estats membres: principi d’igualtat en el tracte, principi de respecte als drets adquirits, principi de drets fonamentals
Principi propis de dret comunitari: principi no discriminació principi d’uniformitat principi d’equilibri de poders

Entradas relacionadas: