Poblament rural a Catalunya

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 

Conurbacio: es una zona urbanitzada amb diversos nuclis centrals duna importancia igual o similar pero poden tenir funcions diferenciades(2ciutats grans).Conurbacio a catalunya:terrassa i sabadell o reus i tarragona.Regio urbana:zona on la xarxa urbana es molt densa i els espais urbanitzats formen gairebe un continu, separat per escasses zones agraries o forestals.Area metropolitana:es el conjunt q formen una gran ciutat i les ciutats mes petites q lenvolten i q es relacionen formant un sistema en el qual hi ha intercanvi de persones,mercaderies i comunicacions. Corona metropolitana:anell k envolta larea metropolitana(desde el maresme fins al garraf).Megalopolis:es un seguit de conurbacions i arees metropolitanes q es desenvolupen i es relacionen fins a formar un extensissima trama urbana(megalopolis europea de londres fins milan).Ciutats dinfluencia supracomarcal:segon nivell del nostre sistema urba. la seva influencia economica i social va mes enlla de la seva propia comarca:reus-tarragona cobre el camp de tarragona.tortosa sobre le sterres del Ebre. lleida sobre les terres de Ponent.Centres comarcals:centres de serveis de la seva comarca i sovint molt relacionades amb els centre supracomarcals corresponents.Figueres,olot,puigcerda respecte a girona. Mollerusa i sabadell respecte a Lleida.Centres supracomarcals: poblacions dins duna comarca q sense ser centres comarcals o capitals de comarca exerceixen el rol duna certa centralitat pel k fa a les poblacions k lenvolten.roses,bellver de Cerdanya. Urbanitzacio:Es el proces pel qual les ciutats creixen en nombre i superficie.Urbanisme:es la disciplina q sencarrega destudiar aqests fenomens.Planejament urbanistic:es l activitat de planificar ckm sha dorganitzar el desenvolupament de les arees urbanes i com sha darticular la vida i les activitats q shi realitzen.Sol urba:son els terrenys q tenen tots els serveis urbanistics basics( k es pot construir).Sol urbanitzable:son els terrenys q els plans dordenacio urbanistica municipal considera necessaris per garantir el creixement de la poblacio i de lactivitat economica.Sol no urbanitzable:son aquells terrenys q per llei tenen especial proteccio per ser valor natural, agrari,(mai urbanitzable).Rserva de sol urba: no urbanitzar(alfinal sera urbanitzable).Agents urbans:son persones,corporacions o institucions q tenen interessos en la configuracio de l'espai ( intervenen en el proces durbanitzacio).Recafilicar territoris: terreny de persones que els pagen per construir en la seva casa, per fer un tren.A CATALUNYA: Poblament rural concentrat:zona pirinenca i als sectors occidental i septentrional del pais.Poblament rural dispers:nord-est de catalunya i al nord del riu llobregat.Nuclis grans de poblacio concentrada: a catalunya nova(sud) Lleida.Nuclis urbans:de desenvolupament relativament recent:rodalies de les ciutats importants.Zones rururbanes:molt abundants on els limmits son molt difusos(gava).Una gran area metropolitana: a la costa central al voltant de Barcelona.

Entradas relacionadas: