Poema ; 4 estrofes , 4 versos i 4 síl·labes cadascun

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,12 KB

 


La fi d'en Serrallonga:


1.Serrallonga, a l'hora de la mort, repassa amb el confessor els pecats comesos.Quins són?

Decasilabs-Matrica-creoaba-rima.

2.Quins, dels pecats que relaciona,corresponen als propis d'un home d'acció?

l'orgull, luxúria, auaricia

3.Identifica el mecanisme formal que serveix de pont en l'explicació d'un pecat a un altre.

Tot el ritual

4.Creca els versos.... 18 al 25

5.Llegeix amb atension els versos.... Que valia ser cada un altre.


A la Mare de Déu de Montserrat:


1.Quin és el tema d'aquest poema?

al joc pòetic l'entusiasme que causa a la visió de la Moreneta.

2.Quins elements del paisatge són destacats?

el cel blau, rebollsinates, (3)boira, roqúes.

4.Creca un exemple.... Versos 11-12 que va a Montserrat.El sempre que va Montserrat va veure igual que una ma.

5.Quin efecte produeix la visió... Queda bocabedat.

6.Quin metre és el més freqüent?Quin criteri se segueix per....... 4 mas4 amb, es una -Quan la paraula anterior és plana.


El la mort d'un jove:


1.Quin és el tema del poema?

La Mort, la impressió que li cause el poeta la mort del seu cunyat.

2.Com és retratat el jove?Podem relacionar-lo.........

lluitador, el bitalisme...Un guerra- si perque comperteix amb els ultalisme.

3.En cada estrofa, a qui s'adreça el poeta?

el noi, i el mort.

4.Et sembla que te el mateix significat.....

Si, la mort si, -simbolitta la mort.


La sardana:


1.Relaciona cada estrofa...Vessant col.Lectiu(IV), vessant simbòlic(II), descripció(I), orígens(III)

2.Amb quines metàfores es designa la sardana? Anella, roda

3.Explica per que s'utilitzen els adjectius santa i mística..... Perque el trecte com un rituel sagrat.

4.Quins trets del caràcter català reflecteix la sardana?... La uníó, germano.

5.Creca versos amb connotacions nacionalistes. 42, 43, 49


El cant de la senyera:


1.Identifica-hi els elements clarament vitalistes.

valors, aixquem, anar, borem


2

.Qui són els receptors d'aquest cant exaltat?

va a dreçat als cantaries, peró per extensió a tots els catalans.

3.Com cal interpretar els versos? 17 i 19 fidelitat mútua, els catalans.

4.Analitza el metre i la rima del poema?

La bandera estan units i una tercet: 3 sextets, heptasil.Lobsi.. Aba, cdcdcd, efefef, ghghgh. El guia i el camí.


Cant dels joves:


1.-mitjançant quin paral.Lelisme s'exposen els desigs nacionalistes dels joves?

faunsimil amb els ocell que voles, regeneran/ a sovietat regenaracionisme.

2.A que compara els joves? Joves son com ocells.

3.Creca els versos on millor s'entreveu la petja de Nietzsche..... Resaloisme.

4.Estabeix l'estrofisme, el metre i la rima dels versos.

Heptesil.Lala:ocell que hace el volt. Abba / cddc/ egeg¨/ fgfg/ haha.


Oda a Espanya:


1.L'oda es un tipus de composició de to solemne i elevat, pero alhora personal.....Estrofa 4 i 5.

2.Cerca els versos que palesin els principals retrets a l'Espanya de la Restauració. Estrofa 4

3.Com és caracteritzat el caracter espanyol? Coincideixen aquest trets amb el caracter catala?

bèl.Lic, orguelo, egoista. El catala és mes pacificimes Roma.

4.A que compara Espanya?... A una mare.

5.Com han estat les relacions entre Espanya i els catalans?

tensas, incorrpresio

6.Cerca els versos..... 28, 29, 30.

7.Maragall lliga vitalisme a regeneracionisme.Quins versos ho palesen millor?

Penúltima.

8.Quin recurs retoric accentua el dramatisme d'aquest composició?

La interrogació retòrica.

9.Busca els versos on es fa referencia a la llengua i expkica amb quina.......... 1a estrofa.

10.Com interpretes l'ultim vers? Que e'ha ignorat, li ha perdot la comfiança.Cant del retorn:


1.Qui parla en el poema ? A qui va adreçat?

els eudats de Rutats

2.En quin estat arriben les tropes?

els animals, rutats.

3.A qui es responsabilitza de la defeta?

Espanya.

4.El poeta es desentén altre cop d'Espanya?

Si

5.El poema s'estructura eb dues parts diferencides.Quines son?

Obtisme, generació política de Espanya.

8.Creca un exemple d'al.Literació?

no ploreu:rieu, canteu, espereu.

Entradas relacionadas: