Poema expressiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 
La premsa persegueix 2 grans objectius: Informar dels fets d'actualitat. Interpretar la informacio. resulten 2 generes periodistics: G.Informatius:la seva finalitat es informar,tenen caracter objectiu i son la noticia,l'entrevista,la cronia i el reportatge. G.Interpretatius:la seva finalitat es analitzar els fets i valorar-los, tenen un caracter subjectiu:la editorial,els articles d'opinio,les cartes a la direccio la critica. En els textos formatius la informacio se estructura en 3 blocs. El Títol:escrit amb negreta i amb un cos de lletra més gran,les seves funcions son l'obertura,el resum o captació de. Entrada:es el primer paragraf, recull les idees mes importants. Cos:explica a b més detall els fets i les circunstancies que els envolten. La noticia:informa d'un fet d'actualitat. el contingut consisteix en l'explicacio del fet i de les circunstancies en que s'ha produït. Poema es una composicio formada per diversos versos que es relacionen entre si. Presenta una organitzacio ritmica i constitueix una unitat de sentit autonoma.Poema en vers.segueix la tradicio poetica culta i te una regularitat metrica i estrofica.

Poema en vers lliure:presenta una major llibertat en la versificacio.Els versos no segueixen un patro metric ni presenten rima. La composicio no s'ajusta a cap estructura fixada. Ara bé, mantenen el ritme i la musicalitat propis de la poesia. Poema musicat: es un tipus de composicio escrita per ser cantada. Poema experimental: trenca tots els esquemas de la tradicio poetica i representa la recerca basada en la llibertat creadora i l'exploracio de nous camins. Poema en prosa:no presenta formes metriques ni estrofiques pero hi abunda la connotacio, que es posa de manifest en l'us de recursos i images retoriques en la tria d'un lexic precis i expressiu. El TO del poema transmet l'estat d'anim del poeta i es manifesta en el contingut i en l'atmosfera que crea. To humoristic:accentua els aspectes mes comics de la realitat. To festiu:transmet optimisme i alegria. To greu:manifesta preocupacio,reflexio entorn a un tema transcendent. To malenconios:transmet pessimisme i comunica a partir de la tristesa.

Entradas relacionadas: