Poemes de cants de mort de ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 
Ausias March:Amb ausiàs i poetes de l'epoca es trenca l'escritura de poesia en occità i la llengua ja es la catalana.També es separa de l'enfocament de la tematica provençal.L'amor continúa sent el nucli temàtic en l'obra d'Ausias,pero el concepte feudal i cortesà prové de vessants burgeses aristotèliqües.Ausiàs es innovador,en la llengua i tematic amorosa.Introdueix el concepte de dona espiritual i una analisi detallada dl sentiment amorós.Temes en la poesia de March:S'an clasificat en 4 temes: poemes amorosos,morals,cants de mort i espirituals.I un altre heterogeni,poemes ocasionals.Tot i aixó,tots tenen el mateix nucli temàtic,l'amor.Els senyals que usava March eren:Plena de seny,Llir entre cards,O foll amor,Amor amor,Bell'ab bon seny i Mon darrer bé.Llengua i estil:Ausiàs fa un ús del Jo poètic,omnipresent en tota l'obra,on qualsevol idea,opinió o tema serà focalitzada desde la seua perspectiva,i queda reflectida en la llengua amb la presencia de la 1a persona en verbs,pronoms,possesius.El tret + signficatiuen la poesia d'ausias son els símils.També usa metafores i hiperboles.Valenciana Prosa:Estava liderada per Roís d Corella,compost x un grup de petits aristocrates lletraferits.La val.Prosa conreava una llengua artificiosa,solemne,ampul.Losa,afectada,que tendeix a imitar el model del llati classic.Us abusiu de l'adjectivació.Els temes solien ser extrets d la mitologia clasica i amorosa.Roís Corella:La seua obra es extensa i variada.En la seua obra hi hagué una serie d'incorporació d'elements autobiogràfics i sentimentals.Escriví poesia i prosa.La seua obra també es molt rica en imatges i ambientacions esceniques.L'obra narrativa està composta per narracions breus,amoroses,amb fragments de vers intercalats.Destaquem la tragedia de caldesa.La poesia lírica de caldera tematiza l'amor cortés.

Entradas relacionadas: