La poesia catalana al Segle XVIII

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,88 KB

 

la literatura en els segles XVI, XVII i XVIII

aquest període va representar per a l'antiga corona d'Aragó una pèrdua del pes polític i econòmic a la península Ibèrica i a la Mediterrània. Pel que la llengus catalana, es produí un afebliment de la consciendia d'unitat ling¨´istica, ia partir del segle XVIII es prohibí l'us del català en alguns àmbits. La literatura popular, que va mantenir la seva plena vitalitat.

Causes de la crisi literària

allunyament de la cort: el trsllat de la cort a castella.

esplendor de la literatura castellana: el Segle XVII és el segle d'or de la literatura castellana

afebliment de l'oficialitat del català:va afavorir la fragmentació dialectal del català, però a partir del Segle XVIII, amb els decrets de nova planta, va començar a ser perseguida.

esdeveniments històrics: finalment, la van portar a la pèrdua de les institucions d'autogovern: la guerra de les germanies a València, la guerra dels segadors a Catalunya, el lliurament a França de la Catalunya nord i la guerra de successió.

l'aparicció de la impremta:l'aparició de la impremta va afavorir la difusió dels llibres en llengua castellana i en llati, en detriment dels llibres en català

el Segle XVI: el Renaixement

el Renaixement té els seus orígens en l'humanisme italià i es caracteritza per l'afany de conèixer l'esser humà. Té com a model el món clàssic grecollatí i els temes més tractats són la natura, símbol de la perfecció i l'equilibri; l'amor; la idealització de la dona; la mitilogia. En poesia, són joanot de timoneda i Pere Serafí (flor d'ennamorats). Serafí, va escriure vint-i-dos sonets amorosos. El sonet va ser la composició poètica de moda en el Renaixement gràcies a l'italià petrarca. Cristòfor (loa col·loquis de la insigne de Tortosa. Joan Ferrandis d'Herèdia és l'autor de la vestia.

Entradas relacionadas: