Poesia escatologica catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,91 KB

 

El romanticisme es un mov d'arrel nacionalista que recupaera les tradicions populars perque considren que son l'anima del poble.CARACT(rebuig dels canons clasics i per tant de l'estetica Neoclásica del Segle XVIII,defensa la llibertat de l'artista i ll'originalitat de l'obra,utilitza la lletjor el grotesc l'horror com a valors estetics,utilitza recursos com la barreja de generes temes estils en una mateixa obra,exaltació del sentiment nacionalista o patriotic,apareix l'exotisme o l'aventura en certes obres i trnsgressio de la llei o conducta antisocial en els protagonistes).El romantisisme a Catalunya el romanticisme entra a Catalunya durant el primer terç del Segle XIX pero la majoria de la literatura daquesta epoca esta escrita en castella,els primesrs romantics catalans de formació exclusivament castellana no tenien ni la voluntat ni la confiança per utilitzar el catala com a llengua de cultura,A mesura que es van assimilant els principis del nou moviment es crea una ruptura amb la tradició Neoclásica i amb les seves obres,es potencia la llibertat creadora de la inspiració de laoriginalitat,apareix un sentimentalisme una emotivitat.estil: regust rural i arcaitzant,moltes exclamacions,adjectivació profusai hiperbolica,hiperbaton desmesurat i to grandiloqüent i enfatic.temes:las nostalgia del passat,lallegenda,el paisatge.autors joaquim Rubió i ors ,carles aribau,jane austen,edgar alan poe.La renaixença es el moviment de recuperació política i cultural, es va proposar en 1er lloc dignificar la llengua catalana i en 2on lloc restablir als territoris os aquesta es parlava una lliteratura nacional,al mateix nivell k la de qualsevol país europeu.  va néixer de la voluntat de la burgesia catalana de diferenciarse de la resta d'Espanya,mes agraria i menys industrial. Es va iniciar l'any 1833 amb el poema la patria de Carles aribau, s'indentificaren institucions com la universitat de Barcelona,academia de les bones lletres de bcn i alguns sectors de l'església .La renaxença va asolir popularitat amb els jocs florals de Barcelona. Van crea una plataforma per a a la creació literaria en catala i va suposa un estimul per l'opció linguitica d'escriptors.Els jocs florals l'exemple de carles aribau es seguit per altres poetes,el nombre de poetes va creixent i es començca a pensar en una plataforma que els doni a coneixer,els jocs florals va ser una peça fonamental per la reactuacio de la literatura catlana. Es van crear els jocs florals que era una festa literaria aunal on els autors no coneguts es donaven a coneixer.Hi havien tres premis:-la flor naural(millor poema Amorós)-viola(poema religiós)-englatina(patriotic).Funcions dels jocs florals: prestigiar la llengua cat i las eva lliteratura als ulls de la societat cat,estimular l'aparició de noues escrptors i establir un nou sistema editorial regular(guimera,verdaguer i oller). ANGEL GUIMERA va començar a escriure teatre als 34 anys quan ja era un poeta famós.Imita els canons romantics ,es un renovedor en l'aspecte formal es el primer en empra vers decasilabs.Etapes: 1era (tragedia romantica)1879-1890 ''mar i cel'' caract etapa: recreació de l'ambient passat,medievalism tractament subjectiu de la historia dona gran relleu als personatges,construcció barroca de la trama, gran influencia de autors com Víctor Hugó Shakespeare 2ona(drama realista) 1890-1900 ''María rosa'',terra baixa''la filla del mar'': aquesta etapa esta centrada en problemes de historia contemporanea empra la prosa i no el vers,denuncia la violencia,l'esclavitud en el treball, i  imposa solucions que pasen per la bondat del individu,els herois encarnen passions individuals que porvoquen la mort d'un dels personatges. 3era 1900-1911 intents modernistes(el Modernisme corrent estetic que neix al 1890 aprox) aquest mov tindra molta força i sera una ampliació del Naturalisme pel que fa a la narrativa ''l'aranya'' text modernista. 4art 1911-1917 no s'estrena cap obra ni s'secriu i retorna als seus orígens(la tragedia,drama realista) ''terra baixa''.caract obra de angel guimera -La qualitat de fill natural(els seus pares van tenirlo abans de casarse i aixo en aquella epoca li porta uns problemes ja que no estava ben vist aixo li portara a falsejar la data de naixement) en els textos teatrals tindrem personatges que neixen de forma irregular un exemple es marta en terra baixa.-La qualitat de pervingut es relaciona que quan era petit va venir amb 8 anys al vendrell parlava castella de les Canàries i ho amaga i vol fer veure que es catala 100% te un complex de mestisatge.-Fracas Amorós en l'adolescencia les complicades relacions amoroses dels seus personatges venen de la seva adolescencia.-Concepció rosseuniana del mon l'home es bo per naturalesa(bondadós) pero la civilització el corromp,ell idealitza la muntanya com l'anima pura sense contaminació. Angel guimera empra el drama rural : te com a Març el mon de la pagesia rural, es una aproximació al Realisme pel temps i pel Març en que es situa l'acció i la vestimenta dels persontages.Empra un llenguatge rural i viu. Esl personatges estan dominats per passions i fan servir un llenguatge grandiloqüent,les trames tenen elements de folletons,monolegs llargs i dramatics una intriga recargolada i inversemblant i el pages es vist com l'heroi Romàntic. Temes: amorosos,economics (relacionats amb la societat patriarcalen el Segle XIX l'herencia era del germa mes gran.Aquest tipus de temes ajuden a crear paralelisme rural i exaltar la catalanitat autenica. ''terra baixa,''María rosa''les joves de la rosa de Serafí pitarra.


Jacint verdaguer: Etapes: 1era 1860-1877 poesia religiosa ''atlantida'',2ona 1877-1886 etapa amb molta activitat literaria ''Canigó'' 3era 1886-1902 etapa de transicions repeteix les actituds anteriors.Característiques: fa una poesia de primera lineaperque es coneixedor de la lliteratura llatinai ha fet una lectura atenta dels clasics, empra un gran inventari de formes estrofiques, crea un obra solida i personal: es important aixo perque no te una tradició literaria on recolçarse, arriba a l'anima del poble amb poemes com el violari i l'emigrant,dona un gran reso a la llengua catalana,perque dels seus textos es van fer moltes traduccions al castella,al frances,etc la seva obra en prosa , eren articles que entraven dins de defensa propiia (1895-1897). EL Realisme moviment centrat en la novela que va petendre reflectir la societat del seu temps,els seus objectius son: retratar la vida de les clases socials baixes,constituir el reflex literari de le teories deteministes. El Realisme va tenir com a conseqüència el Naturalisme.: El Naturalisme és un moviment literari iniciat a Frància durant la segona meitat del s. XIX. El Naturalisme no és només un moviment literari, sinó que pretén ser una concepció de l'home i un mètode per estudiar el seu comportament. El moviment naturalista es manifesta sobre tot en la novel·la, a la que pretén donar un valor científic i social. El màxim representant del Naturalisme a Europa va ser Émile Zola.El Naturalisme no admet res d'exterior o superior a la natura,s'ha de compendre tot el mon a traves de lleis naturals, l'experiencia es l'únic punt de partida,segueix un metode experimental de c.Bernard.Narcís oller  no era un escriptor profesional ell va estudiar dret. etapes1era etapa (aprenentatge) 1872-1883 entre el romanticisme i el Realisme colabora en la prensa escrita en catstella.Poc després coneix la novela realista francesa sense necesitat de traducció. La seva primera obra la va escriure el 1882 ''la papallona'',gracies a un escirptor albert sabine amb molts influencies Narcís oller i emile zola es coneixen i emile zola vol ferli un proleg on destacaba un tret que separava a oller dels naturalistes,la tendencia al sentimentalisme. 2ona etapa (consolidació) escriu ''l'escanya pobres'' (1884) es la historia d'un home ,que porta el tema de l'avarícia i l'egoisme fins a un extrem. vilaniu(1885) descriu valls els castells,es una novela 100% realista on reflecteix la societat de valls.-després va publicar la seva obra mes ambiciosa la febre d'or(publicada en tres volums) l'obra explica el crack de la borsa de Barcelona i les conseqüències que tenen en la família d'un fuster enriquit que acabara arruinat. La bogeria(1898) una de les seves millors obres on planteja una de les grans obsecions del Naturalisme: la discussió sobre les condicions hereditaries i ambientals que poden portar un home acabar boig,la bogeria es un punt d'infleccio on el personatge s'emociona i no estan predeterminats sinó que poden cambiar.3era etapa noves formules (pilar prim)1906va intentar adaptarse als mous corrents modernistes de principis del Segle XXX en la narració de l'enamorament d'una dona madura juga amb el simbolisme.Narcís oller es,doncs malgrat algunes limitacions i una certa tendencia al sentimentalisme el gran novelista de la renaxença i el millor representat del Realisme i el naturalism en terres catalanes.

Entradas relacionadas: