Poesia modernista catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,58 KB

 
Angel guimerà poesia:,caracter argumentatiu i narratiu,Tó patriótic,importancia en les descripcions,Concepció epica dels temes,habilitat en crear temes dramatics.(poesies(1887) i segon llibre de poesies(1920)).Teatre guimerà:destaca en T.Romàntic on els versos son decasil.Labs,mes riquesa en el ritme,mes varietat de recursos expresius,mediavalisme, obres:cal.Lia placida/mar i cel.T.Drama realista:problemes contenporanis,escrit en prosa.Obres:en pólvora, la festa del blat(tracta qüestions anaruistes).Intents modernistes:intenta adaptarse al teatre modernista durant el 1900-10.Retorns als orígens:no aporta cap novetat pero torna als orígens q li havien donat el exit 1917-20.J.Verdaguer poesia:es pot dividir en 3 generes:poesia epica:on cal destacar l'Antàrtida,idíl.Lies i cants i Canigó.En quant a les característiques destaquen:un retorn als gustos,caire patriotic i un de caire religiós.la seva obra en Prosa: tracta temes com els viatge,la problematica personal i el folklore.Obres:viatges i excursions,rondalles.Teatre verdaguer:divideix en 2 formes: drama Romàntic i melodrama.La tematica son els temes impersonals i el nacionalisme.J.Maragall La poesia modernista:la producció literaria es dona a coneixer a traves de les seves publicacions al diari de Barcelona.Com a poeta escriví els seus primers poemes a revistes.L'oda infinita i la vaca cega.Finalment va ser reconegut amb la publicació de visions i cants i enlla, i seqüencies.Teatre modernista:va apareixer tart,gran varietat teatral(drama,prosa.)a finals del s.XIX es dividí en 2 grans tendencies:teatre naturalista-regeneracionalista,on es denuncia les injustícies socials.També va fer Traduccions poetiques on autors alemanys romantics influeix sobre la poesia de maragall.En la seva teoria poetica de la paraula viva ,exposa les implicacions etiques de la seva estetica,es a dir, el sentit moralitzador de la poesia. I q ha de ser una poesia espontanea,pura i sincera fruit de l'inspiració amb connotacionsreligiosas..Josep carner:durant la 1 eta va publicar llibres de poesia i es va donar a coneixer.(verge de les galanies)recorda els topics,la virtud,la bellesa..Assoleix la maduresa literaria amb la paraula en el vent i auques i ventalls.En la 2 etapa:el cor inquiet,el veire encantat i la primavera al poblet poesia q es caracteritza per la reflexió sobre temes ja tractats.3 etapa tenint de fons la Guerra Civil i l'esfondrament q aixo va supossar va publicar Nabí al l'exili.També va fer proses sobre la vida quotidiana(les paraules del verdum).Joan alcover:la poesia es caracteritza per ser sincera i humana.Va publicar poemes en catala i en castella.Pero l'ues del castella es va ntensificar com a conseqüència de la seva primera Concepció de la poesia com a art purament ornamental i mimetic.Obres:poesies,nuevas poesias, pertanyen a aquesta etapa de castellanització poetica.Amb la publicació de cap al tard en catala i poemes bíblics comença una nova etapa.El primer esta estructurat en 4 seccions:cançons de la serra,elegies,endreces i juvenils.Costa i llovera:parteix d'una tradició poetica propera a la reneixença i construeix la seva propia poetica.La seva obra s'inaugura amb poesies,llibre de poemes q gira entorn de temes paisatgístics.Costa reflecteix en la natura el seu estat anímic en el paisatge de la seva Mallorca natal.Mes endavant,costa escriu un llibre mes narratiu,tradicions i fantasies,basat en llegendes mallorquines. Finalment publica horacianes,confirmant aixi la seva afecció per la poesia classica.Joan sabat-papasseit:la seva obra literaria la podem dividir en 2 etapes:la primera avanguardista:va treballar en lles galeries gaitanes on va difondre la literatura avanguardista.En la revista ''un enemic del poble' hi publica Mots propis.La seva obra clau va se poemes en ondes herzianes(poesia futurista,representació del mon urba,troços de cançons populars).La 2 etapa es la postvanguardista:major producció poetica i q apareixeren en diferentes revistes.

Josep Pla:L'obra completa abasta mes de 30.000 pagines escrites.Era un gran prosista q va utilitzar generes variats.Va publicar ''homenots'' i també una serie de llibres relacionats amb els seus viatges ''Rusia''.Va voler recuperar la memoria contra l'oblit i vencer el pas del temps.Va escriure 4 llibres concrets en forma de diatari(el quadern gris,notes disperses,notes per a Sílvia i notes de capvespre.El seu llnguatge es clar i planer i la seva obra es considerada com unes grans memories.Noucentisme:moviment q s'inicia en el s.Xx per eugeni d'ors.Característiques:classicisme i mediterranisme,arbitrarisme,civilitat,regeneració cultural del país,tradició popular.En poesia:es el genere q mes abunda, es una poesia artificial pendent de la perfecció formal,capaç de parlar sobre qualsevol tema.Esta lluny de ser una poesia pura,l'experiencia predomina ja q es l'observació de la vida quotidiana,atracció per la poesia classicista i l'us d'un llenguatge acurat.Escola mallorquina:es la producció literaria de finals dels s.Xix i ppcipis del s.Xx.Aquest terme passà a ser considerat com la producció poetica dels autors seguidors de costa i llobera i j.Alcover.Característiques:classicisme equilibri i perfecció formal.Elegancia i depuració lingüística.Tematica paisatgística.Hi ha mesures,no surten de les formes.Avanguardies:allo q esta per davant dels altres,es a dir, mes innovadors.Son moviments estetics q trenquen amb la tradició i busquen noves formes expressives:Cubisme:art de comprendre i descomprendre la realitat.La proposta mes innovadora es el cal.Ligrama.Futurisme:proclama la ruptura del passat i obliguen a mirar cap al futur.En la literatura es proclama l'abdicació dels signes de puntuació,adjectius i l'us de mayuscules i minúscules.Dadaisme:defensa l'espontaneitat,l'absurd,allo elemental i nega la moralitat,el bon gust i la logica.Surrealisme.Literatura de postguerra:Poesia:esdevé el genere pfonamental.La llengua esdevé un augment clau en la producció poetica de l'epoca,com a model C.Riba.Durant els anys 40 es desenvolupa una poesia postsimbolista.Cap als anys 50 estar influenciada per temes com l'amor,l'exili,Déu.Als 60 la poesia evoluciona cap aun Realisme historic,amb influencies avanguardistes.Teatre:va suprimirse fins l'any 1946.Pocs autors varen poder estrenar les seves obres, i al 1955 es comença a recuperar .Novel.La.Els quadres de costums:constituiren un genere literari en el s.Xix a conseqüència de diversos factors socials i historics.La industrialització i els canvis socials provocaren modificacions en constancia d'aquell mon i ho feren amb nostalgia en forma de satira.El simbolisme:corrent literari q va néixer per poetes francesos al s.XixConsideraven el mon real com un reflex d'una realitat q el transcendeix.S'enfrontaren a la societat q els envoltava i crearen una obra q la transformaren per cercar la bellesa ideal, per mitja de símbols.Etapes del Modernisme:1etapa:l'any 1881 va crear la revista l'avenc.L'objectiu de l'avens va ser fer literatura moderna en catala.Atacaven allo q els semblava antic,vell i defensaven qualsevol estetica contemporania i moderna.La revista va apostar per la modernització de la llengua i defensa la parla real de la gent en oposició al llenguatge arcaitzat propi dels J.F. De la reneixença.Les festes de sitges:s.Rusiñol promogué la celebració a sitges de la primera festa modernista, q consistia en una exposició pictoricai una vetjada lteraria.Segona festa modernista:va esdevenir la culminació de l'entesa de tots els artistes i intel.Lectuals catalans.L'avenc ca anar adoptant un caracter de critica social cosa q va fer q els autors simbolistes se n'apartassin.La tercera festa modernista, va tenir una inclinació marcadament decadentista.Ruiseñol va pronunciar un discurs on defensava la seva Concepció de l'art gairebé com a a religió.La quarta festa modernista:celebrada a sitges,va consolidar el moviment.L'estrena de la fada, una opera, q va reunir a tots els artistes modernistes.

Entradas relacionadas: