Poesia postsimbolista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 

LES AVANTGUARDES.Sonel conjunt de moviments artístics que van sorgir a Europa durant el 1r terç del s.XX. El seu objectiu era trencar amb la tradició cultural burgesa i experimntar amb noves formes d'expressió representatives dela modernitat. Els moviments avantguardistes van ser diversos i plurals(Cubisme,Futurisme,Dadaisme,Surrealisme,etc)moltes vegades contradictoris,els identificava i relacionava la voluntat de revolta i l'interes per l'experimentació.

AVANTGUARDES A CTALUÑA.Començen l'any 1900 i acaben al 1930.Van sorgir en el context del Noucentisme que era el moviemnt dominant. -de 1915-1924.Són els anys de la1º avantguarda,entre lapublicació de l'Oda a Guynemer de Josep M. Junoy i lamort de Joan Salvat.Els models que mes van influir van ser cubistes i futuristes.-De 1925-1936.Domini del moviment surrealista que a catña va tenir 2nuclis importants.El grup de Sabadell que mostra la rebelia a traves de l'humor,iel grup format per Salvador Dalí,Gasch i Lluís Montanyà,promouen la revista L'Amic de les Arts i publiqen Manifest Groc.-De 1948-1954.Les avantguardes van a catña a la postguerra amb el grup Dau al Set,publica una revista del mateix títol.A partir dels50 continuaran diversos poetes utilitzant recursos lligats ales avantguardes finsarribar ala poesia visual.

Joan Salvat-Papasseit(1894-1924)va ser un escritor autodidacte que va entrar en contacte amb els moviments avantguardistes, va apareixer la revista Un enemic del poble, on va publcar uns aforismes  on atacava els valors de la societat burgesa i es posicionava afavor de l'avantguarda.El 1919 vapublicar Poemes en ondes hertzianes,representativa delapoesia futurista i seli va començar a manifestar la tuberculosi,malaltia que el conduiria alamort al cap de pocs anys.L'irriadiador del port i les gavines va representar un pas endevant en larecerca d'un estil propi dins les avantguardes i el llibre següent, La gesta dels estels va derivar cap ala poesia basada enla realitat quotidiana.Els seu llibremes conegut El poema dela rosa als llavis explica diferents estadis de laralació amorosa.L'obra poetica de Joan va evolucionar ambels anys desd'una posició de ruptura formal i ideologica mesomenys influida pel Futurisme cap a una poesia vitalista centrada en l'experiencia de cada dia i l'interes perla poesia popular i lacanço,una poesia que es un cant ala vida i al'amor.

J.V.Foix.Va ser un investigador en poesia que va començar la carrera literaria sote la influencia de les avantguardes,amb els llibres Gertrudis i KRTU. Per a Foix la literatura va ser sempre una recerca,tant de la realitat que l'encoltava com del llenguatge.Considerava els moviments literaris com si fossin generes amb els quals es podia experimentar,i en aqest sentit es va interessar tant perlapoesia tradicional com la moderna iels moviments avantguardistes


pega:susbtancia negra,molt viscosa,residu dela destilacio del quitrà ode laresina

pegat:trosde tela,untat d'ungüent,que s'aplica a un gra,unaferida o una regió malalta

remeis:productes per guarir,curar.

solcat:fer un forat

exòde:emigrar

veremar:recullir el raïm

dides:donar llet a altres fills xk ells no podien

marxants:venedor envolant

rutllar:funcionar

trementina:oli essencia

contrades:zones,rodalies

guarir:curar

nodria:partia,s'alimentava

pegaire:antic ofici que consistia enpega

úlceres:llaga

feixos petits:paquets

nòmada:que no esta en un lloc fix

perpetuació:durar

esmicolant:va desapareixent

Entradas relacionadas: