Polisíndeton català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 

acumulació: addició d'idees,adjectius, noms sobre una qüestió determinada.

Aféresi: supresió de fonemes o silabes inicials del mot
Al·legoria: expresio d'una idea amb una successió d'imatges o metàfores
Anadiplosi: repetició del mot final d'un vers, al principi del següent
Anàfora: repetició del mateix mot al principi de diversos versos.
Antítesi: oposició de dos mots, expresions de sentit contrari en una mateixa expressió. Antonomàsia: subsititució d'un nom per una qualitat que hi escau
Apócope: supresio dels fonemes o silabes al final d'una paraula.
Asíndeton: omisió de conectors. Comparació: confrontació d'un objecte que es descriu amb un altre objecte del qual es coneix alguna característica que ajuda a caracterizar el primer. Dieresi: addició d'una silaba pronunciant en hiat les vocals d'un diftong. Disfemisme: subsititució d'una expresio estandard per una altra de vulgar o malsonant. Encavalcament: expresio que continua en el vers següent. Epítet: adjectiu que no aporta cap informació al substantiu. Eufemisme: substitució d'una expresio malsonant per una altra mes suau. Clímax: enumeració d'elements en forma ascendent o descendent , que arriba al seu punt àlgid, presenta un clímax. Hiperbaton: alteració de l'ordre dels mots. Hiperbole: exageració. Ironia: insinuació que es vol dir el contrati del que es diu literalment. Metàfora: utilització d'un mot que expressa literalment una cosa per a manifestar-ne una altra semblant. Onomatopeia: repetició de fonemes que descriuen o sugereixen l'objecte o l'acció que signifiquen. Paralelisme: repetició de la mateixa estructura en dues fases o més. Paronomàsia: oposició o joc de paraules amb mots semblants foneticament. Perífrasi: utilització d'una expressió per a indicar allò que es podria haver indicat amb una més senzilla. Personificació: dotar de caracters propis de les persones a objectes o animals. Pleonasme: redundancia. Polisíndeton: repetició o abús de conectors. Símbol: representació d'un concepte amb un altre pel qual manté una relació d'antologia merament convencional.

Entradas relacionadas: