Posta a terra

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,02 KB

 

ITC 08 Sistemas de conexio del neutre i de las masses en xarxes de distribucio d'energia electrica: Mesures de proteccio contra xocs electrics en cas de defecte (contactes indirectes) i contre sobreintensitats. Primera lletra: Es refereix a la situacio de la alimentacio respecte a terra. T= Connexio directa de un punt de l'alimentacio respecte al terra. I= Aïllament de totes parts actives de l'alimentacio respecte a terra o connexio de un punt a terra, atraves d'una impedancia. Segona lletra: Es refereix a la situacio de las massas de l'instal·lacio receptora respecte a terra. T=Masses connectades directament a terra, independentment de la eventual posada a terra de l'alimentacio. N= Massas connectades directament al punt d'alimentacio posada a terra (c.a.=punt neutre) Altres lletres: Es refereixen a la situacio relativa del conductor neutre i del conductor de proteccio. S= Las funcions del neutre i de proteccio, assegurades per conductors separats. C=Las funcions del neutre i de proteccio, combinades en un sol conductor (CPN).

Aplicacio del 3 tipus d'esquemas: a) Les xarxes de distribucio publica de baixa tensio tenen un punt posat directament a terra per reglament. Punt neutre de la xarxa. TT b) En instalacions alimentades en baixa tensio es podra escollir qualsevol dels 3 esquemas. c) Pot establirse un Esquema IT apartat a.

Aplicacio especial en TN: -En las lineas aereas, el conductor neutre es tendirà amb les mateixes precaucions que els conductors de fase. - Per les lineas principals i derivacions seran posades a terra igualment en els extrems de aquestes quan la longitud de les mateixes sigui superior a 200m. - La resistencia de terra del neutre no superior a 5Ω. - La resistencia global de terra, totes les preses de terra del neutre no seran superior a 2Ω. - TN-C, les masses de las instalacions receptoras deuran conectarse al conductor neutre mitjançant conductors de proteccio.


ITC 24: Proteccio contra contactes directes e indirectes: La proteccio contra els xocs electrics per contactes directes e indirectes a la vegada s'ha de realitzar mitjançant l'utilitzacio MBTS. Proteccio contra contactes directes: Aquesta proteccio consisteix en agafar les mesures destinades a protegir les personas contra els perills que poden derivarse de un contacte amb les parts actives dels materials electriques (Proteccio per aillament de les parts actives, proteccio per barrera, proteccio per obtacles, per posta fora d'allunyament..) -Proteccio per aillament de les parts actives: Les parts actives hauran d'estar recobertas de un aillament que no pugui ser eliminat. Les pintures,barnizos, lacas i productes no se consideren un aillament suficent. Proteccio per mitja de barreras: S'han de obrir amb l'ajuda de: una clau o una eina. -Despres de treure la tensio no poden ser restablerta la tensio. Proteccio per obstacles: Es limita als locals de servei electric. Tenen que impedir: -Un apropament fisic no intecionat, Els contactes no intecionants. Proteccio complementaria DDR's: Valor de corrent diferencial asiganada sigui inferior o = 30mA. Proteccio cotactes Indirecte: Proteccio per tall automatic de l'alimentacio: Esta destinat a impedir que una tensio de contacte es mantigui durant un temps. La tensio limit convencional es de 50v, en condicions normals, valors menys elevats per allumenat public 24v. Esquema TN: Sutilitzan els dispositius de proteccio: - de maxima corrent (fusibles, interruptors automatics) - DDR's (quan sigui TN-c) no es podra utilitzar DDR's Esquema TT: Sutilitzaran DDR's, (fusibles interr. Autom.) aquests nomes se aplicaran quan Ra sigui molt baixa Esquema IT: Sutilizan: Controladors permanents de aillament, DDR's., fusibles interrup. autom. Proteccio per equips de la classe II o per aillamen envolvent: Utilizacio de equips am aillament doble. -Conjunts de aparellatge. Allunyamen suficient si la distancia entre 2 elements de 2m com minim poden ser reduida un 1,25 per fora del volum. Les parets i terras han de presentar una resitencia no inferior a 50KΩ si la tensio nominal de la intalacio no es superior a 500v. - 100KΩ si la tensio es superior a 500vITC 26: Prescipcions generals de instalacio: Es considera que les intalacions de las vivendas esquema TT 230V monofasica i 230/400 trifasica. Elemets que conectar a terra:Es conectara tota massa metalica en la zona de la intalacio, massas metalicas de gasoleo. Punts de posada a terra: En els patis de llums destinats a cuinas i banys, en el local o lloc centralitzacio de comptadors. Líneas Principals de Terra (derivacions): podran ser conectades a la derivacio de la lina principal del terra (16mm2) No podran utilitzarse com conductors de terra les tuberias de aigua, gas calefaccio... condutores activos/proteccion: Seran de cobre, ailados y con una tension assiganda de 450/750V. Sistema de instalacio: Instalacio empotrada (Cables aillats bajo tubo flexible/curvable) Instalacions superficials: (cables ailados bajo tubo curbavle/rigido/canal de protectora cerrada/prefabricades) Cindicions generals: No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor debe poder sccionarse en cualquier punto. Las tomas de corriente de una habitacion han de estar conectadas a la misma fase

Entradas relacionadas: