Preguntas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

 
1. Defineix la classificació del destí duaner més utilitzat en els règims i regulats pel Codi Aduanes comunitari.

2. De quina manera es dur a terme el control d’importació de les mercaderies per la duna? Procediment que segueixen

3. com es dur a terme la presentació duanera?

4. En la presentació duanera quin tipus de documentació s’ha de presentar i què vol dir “dipòsit temporal” de les mercaderies en relació al Termini d’estada?

5. en la declaració duanera quins documents concrets i específics es presenten segons el regim?

6. pel despatx duaner, per a l’admissió de les declaracions, els serveis duaners utilitzen un sistema informàtic basat en un sistema de filtres. Descriu el tractament de la informació de les dades rebudes.

7. Defineix el concepte “levante de les mercaderies”. Documents que s’empren

8. Finalitat del procediment simplificat en la importació de mercaderies

9. Causes que obstaculitzen el levante de les mercaderies

10. diferència entre despatx a lliure pràctica i despatx a consum. Quin estat o països implica?

11. La llibertat comercial i del regim d’exportació consisteix en…..? Quan és necessària una intervenció administrativa i una mesura de restricció?

12. Quan les mercaderies són lliurades a l’exterior del territori duaner comunitari sempre s’inclouen com a regim d’exportació. Raona la resposta

13. fases del regim d’exportació

14. avantatges del regim econòmic i suspensiu i defineix quins són


15. definició del dipòsit duaner

16. beneficis que es poden obtenir en el dipòsit

17. diferència entre el regim de perfeccionament actiu i passiu

18. explica del regim de perfeccionament actiu: el sistema de suspensió, el de reintegre. Mercaderies equivalents, concessió, Termini, coeficient de rendiment, deute duaner.

19. característiques del regim de perfeccionament passiu: autorització, Termini, coeficient de rendiment i deute duaner

20. exclusions de les mercaderies comunitàries en el regim de perfeccionament passiu.

21. Dins del regim de perfeccionament passiu explica les modalitats de les Reparacions i els Intercanvis Estándar

22. Característiques de la Importació temporal: Autorització, Termini…

23. Característiques de la transformació sota control aduaner

24. Quina MENA d’autorització necessiten les empreses de transformació sota control aduaner, el Termini d’estada, tipus de gravamen i extinció?

25. especifica les dues classes d’exenció d’importació temporal que existeixen?

26. tipus de trànsit comunitari que existeixen. Diferencia entre ambdós

27. documentació que cal aportar en el trànsit comunitari en relació a la circulació de mercaderies.

28. motiu i manera com es realitza la introducció de mercaderies en zones i dipòsits francs

29. l’estada en zones i dipòsits francs es caracteritza per…

30. la sortida en zones i dipòsits francs es caracteritza per…

31. els documents comercials i administratius emesos en el país de destí es classifiquen en…

32. els documents comercials i administratius emesos en el país d’origen es classifiquen en…

33. especifica la funció dels certificats d’origen i la seva classificació

Entradas relacionadas: