Prejudicis lingüístics

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,8 KB

 
Per a: -el benefactiu, la destinació, un complement final. Conjuncions i locucions conjuntives: -Causals: perquè, ja que, puix que, atés que, car, com que, que, per tal com. -Consecutives: doncs, així que, de manera que, talment que, per tant. -Condicionals: si, a condició que, posat que, sols que, en cas que, només que, si bé, mentre. -Finals: perquè, a fi que, per tal que. -Concessives: encara que, baldament, malgrat que, per bé que, tot i que, ni que, per més que, llevat que. El teatre: Els actes són fragments o parts amb sentit complet. Aquests a la vegada estan dividits en escenes, L´entrada o eixida de personatges donarà lloc a la finalització d´una escena i a l´inici d´una altra. Les escenes que trascorren en un mateix decorat formen un quadre. El text teatral: El text teatral està format per dos nivells o tipus de textos: -El text dialogat. Diàlegs entre dos o més personatges són els que fan avançar l´acció. Monòlegs (el discurs d´un personatge amb si mateix per a comunicar les seues intencions i els seus sentiments, sense esperar la resposta de ningú. Soliloquis (un monòleg amb preguntes a les quals dóna resposta el personatge mateix) l´apart (un personatge que diu a part, en veu alta, unes paraules escoltades pel públic, però no per la resta de personatges de l´escena). - El text acotat. L´autor indica allò que vol que quede constància tant per a la major comprensió de l´altre text com per a l´orientació de la direcció escènica i de les companyies teatrals. Hi ha 3 tipus d´acotacions: -Escèniques: ens donen informació al voltant del lloc on va ocurrir l´acció. -D´actuació: donen informació de com han d´actuar els personatges. -Temporals: ens ajuden a descobrir el temps en l´obra. Els estereotips i prejudicis sobre les varietats lingüístiques: Elsestereotips són tòpics o valoracions emotives (positives o negatives) d´un fet del qual es té una informació errònia. Els estereotips provoquen els prejudicis, i els prejudicis provoquen els estereotips. Un prejudici és un pensament anterior al pensament, o un judici anterior a la raó, és a dir, un pensament no raonat. Un prejudici és una falsedat. Els prejudicis lingüístics, són visions parcials, poc científiques i menys objectives que enterboleixen la visió de la llengua i de la diversitat lingüística. Actituds lingüístiques: -Indiferència: persones que no mostren cap interes pel futur del valencíà. -Preocupació: persones que realment es preocupen i estan interesades per l´evolució de la llengua minoritzada. -Auto-odi: negar la propia llengua en benefici de la llengua majoritaria. Conflicte lingüístic: Neutral ; A=B. Vertader; A>B

Entradas relacionadas: