Preposicions i conjuncions

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,49 KB

 

Els adverbis són paraules invariables que expressen nocions de lloc, temps, manera, quantitat, afirmació, dubte i negació.

Lloc: aquí,allà,prop,lluny--a la vora,a la dreta,a l'esquerra.

Temps: ara,abans,després,ahir--de seguida,al mateix temps,a vegades.

Manera: bé,malament,així--a poc a poc,ambprou feines,de pressa.

Quantitat: més,molt,poc--una mica,si més no,com a minim.

Afirmació:´sí,també--en efecte,ben segur.

Dubte: potser--tal vegada,qui sap

negació: no,tampoc--no res,en ma vida

Les locucions adverbials són sèries de paraules equivalents a un adverbi.

Hipònim:Paraula que designa conceptes concrets

que es poden definir a partir de una paraula.

Hiperònim:Són termes genèrics

Llenguatge poetic:

Ritme:Dóna musicalitatal llenguatgea través de la distribucióde pauses

Rima:Aconsegueix un efecte de sonoritat mitjançant la repetició d'uns determinats sons al final de cada vers.

Metre:És la mesura dels versos.

Figures retòriques:Són les tècniques expressives que afecten els sons.

S sonora:Amb les lletres S i Z

S sorda:Amb les lletres S-SS-C-Ç

Preposicions:

Són paraules invariablesque posen en relació mots i sintagmes.

preposicions:a,amb,de,en,per,per a,contra,entre,envers,malgrat.

conjuncions:que,on,quan,abans,mentre.

Antonímia:És la relació semàntica que estableix entre dues paraules que presenten una opsició de sentit.

Entradas relacionadas: