Preposicions i conjuncions

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
adverbi:
-paraula invariable q te com a funció modificar el significat dun verb, adjectiu,altre adverbi o 1 oració.
-segons la circunstancia q indiquen poden ser: manera quantitat lloc temps..
-una locució adverbial es un conjunt d paraules q t el valor d1 categoria gramatical.
-els adverbis mai i gens necesiten d1 adverbi negatiu per a tenir significat complet.
-quan tenim 2 adverbis q acaben amb la terminació -ment, l'adverbi q a d conservar la terminació es el 1
-mal/malamente: colocarem el 1 davant del verb y el 2 darrere del verb.
preposicions:
-son paraules invariables q serveixen per a enllaçar o relacionar paraules. Les preposicions relacionen un nucli amb el seu complement i les conjuncions relacionen oracions.
-davant d'infinitiu nomes s'admeten les preposicions a,de,per/per a.
-davant d la conjunció q cauen totes les preposicions.
-la preposició amb s'utilitza quan es tradueix per "con"
-davant d OD no colocarem cap preposició excepte: si OD es un pronom personal fort, en casos de reciprocitat, el casos d'ambigüitat i davant d tothom, tots, ningú i qui.

usos conjuncions:
-i,o no varien davant i hi ho
-només que, te valor condicional
-cal bandejar l'us de conforme amb valor termporal.
-l'us de com amb valor temporal no es correcte
-la locució "sempre y quan" es un castellanisme, i "a no ser que" també
-la conjunció per a què només es correcta en oracions interrogatives.

Entradas relacionadas: