Present indicatiu sortir

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,33 KB

 
Dialecte balear
1)Vocalisme,neutralització de la "a" i la "e" en posició àtona.
2)Iodització,El pas de la "iod" ha donat una "i" en una part del territori i una "ll" en l'altre.
3)Desaparició de la -a final en les paraules precedides per -i.
4)Presencia del fonema labiodental /v/
5)Palatalització dels fonemes /k/ i /g/.
6)Las "r" final només s'articula en formes seguides de pronoms fer-se...
8)Assimilacions consonantiques molt alt
9)Morfologia
-
1ra persona present d'indicatiu es lleva la -o.
-Incoatius, 1ra persona present d'indicatiu(esc.Ex:servesc)
-1a i 2a persona plural del present d'indicatiu:-am,au,cantam,cantau.
-Imperfet de subjuntiu(às.Ex:cantàs)
10)Article personal:en, na i n'
Dialecte central
1)confusió entre la "o" i "u".
2)Iodització
3)
Morfologia
-Demostratiu "aquet" i numeral "dugues"
-Article personal,híbrid de l'antic "en" i el modern "el".
4)Eliminació fonetica dels grups:-mp,-nt,lt,-rt.
5)Article salat
Dialecte rossellones
1)Consonentisme
-els grups llatins no produeixen un -d- intervocàlica.(ex:cenra-cendra)
-la "l" es pot perdre.
-tendencia assimilatoria entre consonants.
-el so /s/ a final de paraula desapareix.
2)
Morfologia
-
Article es el mateix que en el central(encara que es pot sentir "lo","los")
-Noms de persona sovint en frances.
-Arcaismes:"qualque","qualcú" i "quelcom"
-Negació amb ñla partícula "pas"(ex:vindre pas)
-Existencia del possessiu"llur".


Alguerès
1)consonentisme
-Caiguada de la /r/ final
-No ioditzen
-no produeixen una -d- intervocalica(cenra-cendra)
-La /d/ i la /l/ intervocalica pot passar a /r/.
-DR->RR
-No palatalitzen
2)
Morfologia
-Els articles actuals son: lo.La.Los i també variants el,els l'.
-plurals amb "ns".
-Present d'indicatiu:mir,miras,mirem,mireu,mirem.
-Preterit imperfet afegeix la termiacií"eva" i "iva"(creieva,dormiva)
Nord-occidental
1)Morfologia
-COnserva els plurals d'antics esdrúixols acabats en -ns(homens)
-Conservació de les formes arcaiques de l'article masculí(lo/los, la/les)
-La persona del present acaba en -o.
-3ra persona present indicatiu amb -e(cante)
-Increment de -ix en verbs incoatius(afegix)
-Ús del pronom feble en posició preverbal,de la forma plena (me,te,se,no,vos,se)
-Article personal(lo.La)
València
1)consonentisme
-perdua de la consonant /d/ interbocalica
-Manteniment dels grups consonantics finals -nt,-nc,-lt
-distinció entre b/v.
2)Morfologia
-L'article coincideix amb el central i no amb el nord-occidental(el,la,els,les)
-Les formes femenines dels possesius(meua,teua,seua)
-Alguns numerals(cut,dèsset,divuit,dèneu,vuitanta)
-la persona del present d'indicatiu -e ex:cante,parle
-Presencia de la /i/ en verbs incoatius:ell parteix,tu serveixes.
-La persona del preterit perfet molt viu:jo cantí(vaig cantar)
-1 persona preterit perfet acabada en -i(cantí,dormí)
-ús limitat del pronom "hi"
-l'importancia de subjuntiu acabat en -ara,-ares.
-verbs acabats en -re

Entradas relacionadas: