Principi comptable

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 
a)Els principis que regulen el funcionament de les Administracions Públiques:-Principis organitzatius: Jerarquia: Principi que estableix una relació vertical de subordinació entre diferents òrgans d’un mateix ens (Administració Pública) i amb idèntica competència material, de tal manera que l’òrgan inferior es sotmet al criteri del superior i està subjecte a la fiscalització d’aquest últim Desconcentració de funcions: Principi d’organització entre les diferents unitats orgàniques que integren una mateixa administració pública concreta destinada a assolir una major eficàcia i conseqüentment un millor servei pels ciutadans.-Principis funcionals: Principi de legalitat: L’AP actua amb respecte ple a la Llei i al dret. L’actuació de l’AP es desenvolupa per assolir els objectius que estableixin les Lleis i la resta de l’ordenament jurídicPrincipi d’eficàcia: La consecució dels objectiu en un termini breu, però no a tot preu, l’enumeració d’aquest principi no ha de servir per apartar-nos del principi d’objectivitat dels interessos generals ni les garanties dels ciutadans.Principi de coordinació: Posa en relació diferents unitats orgàniques en el si d’una mateixa Administració Pública.Principi de cooperació: Pretén coordinar diferents Administracions Públiques sense lesionar el principi d’autonomia dins les competències pròpies de cada Administració.Principi de bona fe i confiança legítima: El principi de confiança legítima protegeix fonamentalment a l’interessat: Qualsevol actuació diversa d’aquella que era l’esperada degut a la producció per l’AP d’una sèrie de signes externs que l’haurien conduït a actuar en un determinat sentit i no en un altre.-Principis que regulen les relacions entre AP i ciutadans: -Principi de transparència: Troba la manifestació en l’article 105.2 CE: “ La llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, tret del que afecti a la defensa i la seguretat de l’Estat, l’esbrinament dels delictes i la intimitat de les persones.-Principi de participació: La llei regularà l’Audíència dels ciutadans, directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la Llei, en el procediment d’elaboració de les disposicions administratives que els afecten. A banda de l’Audíència cal tenir en compte l’article 86 de la Llei 30/1992 referent a la informació pública.

Entradas relacionadas: