Proces de formació dels evangelis

Clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,99 KB

Diferents generes literaris:
a la biblia existeixen diversos generes literaris. Aqests son alguns de l¡antic testament: ·Historic: te forma de relat real o imaginari. Sol centrar-se n un personatge important, per mitja del qual transmet un ensenyament religiós. ·Legislatiu: recull normes o costums pels quals s'ha de regir el poble. ·Profetic: el profeta parla en nom de Deu per denunciar injustícies o transmetre esperança. Amb frequencia utilitza oracles. -Poetic: expresa sentiments. Llibres sencers, com el dels Salms o els Cantics. -Sapiencial: reflexions realitzades per svis i pensadors sobre diverses realitats de la vida. -Narracio didactica: el mes fonamental d'aqestes narracions no es la veritat historica, sinó l'ensenyamentqe volen transmetre. -Epistolar: escrits en forma de carta enviats a un destinatari. -Apocaliptic: revelacions obtingudes mitjançant visions i somnis, expressades de forma simbolica i enigmatica.
qe significa ''evangeli''?
es d'origen grc i significa bona noticia.aquesta bona noticia es fesucrist per els cristians.
Els evangelis no son biografies de Jesus:
els evangelis nos son escrits redactats per biografs interesats a recollir amb precisio les paraules i els fets de jesus tan i com van succeir historicament. la seva intensio era: -Donar a coneixer el mes significatiu de la vida i el missatge de Jesus. -Donar testimoni de la seva fe en Jesus com a salvador i fill de deu. -Invitar moltes altres persones a creure en Jesus.
El proces de formacio dels evangelis:
els evangelis es van escriure a traves d'un llarg proces qe va durar mooolts anys i en el qual van internenirmoltes persones. proces:
1 al 30: vida de Jesus | 30 al 50: transmisio oral | 50 al 70: s'escriuen alguns textos | 70 al 100: s'escriuen els evangrlis |

Els evangelis sinoptics:

Mateu. Marc i Lluc son molt semblants en la seva organitzacio i contingut en els seus respectius evangelis, per aqest motiu s'els anomena evangelis sinoptics. Es pot dir qe l'autor de l'evangeli de Marc es va servir d'una coleccio de textos qe narraves sobretot fets de la vida de Jesus. Els autors dels evangelis de Mateu i Lluc van coneixer i utilitzar el text de Marc i es van servir tambe d'una altra font qe contenia paraules i descursosde Jesus.
Els evangelis apòcrifs:
hi ha altres evangelis anomenats apocrifs. tracten especialment dos moments de la vida de Jesus: la infancia i la passio. entre els apocrifs podem destacar l'evangeli de Natzarens i l'evangeli de Tomas.
Interrupcions voluntaries de la vida:
avortament voluntari:
es la interrupcio voluntaria de l'embaras, qe provoca la mort del no nascut. La moral cristiana el rebutja perqe destrueis una vida humana en la situacio de mes indefencio.
pena de mort: es rebutjaple perqe suposa acabar am la vida d'algu i perqe es un castig qe no permet la redempció del reu ni.
assasinat: es provocar la mort d'una altrea persona innocent am premeditacio. Mai no es justificable.
suïcidi: es tracta d'una accio o d'una omissio qe es porta a terme am la intencio de treure's la vida. Cal comprendre qe el suicidi sol ser manifestacio d'una vida sense ilusio ni sentit.
eutanasia: es provocar la mort d'un malalt qe demana qe es posi fi a la seva existencia. Es rebutja perqe atempta directament contra la vida i perqe concedeix valor nomes a la qe es desenvolupa en unes condicions de salut determinades.


Entradas relacionadas: