El proces tecnologic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,53 KB

 
21.1 L’historial acadèmic de l’ed sec oblig és el doc oficial que relecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumnat al llarg l’etapa i té valor acreditatiu dls estudis cursats. . 21.2 L’historial acadèmic de l’ed sec obli s’ha de lliurar a l’alumnat a l’acabament de l’ensenyament obligatori i, en tot cas, en inalitzar la seva escolarització en l’ensenyament bàsic en règim ordinari.  23.1 A i de garantir la continuïtat dl procés d’aprenentatge de l’alumnat que es trasllada a un altre centre sense haver conclòs el curs, s’ha d’emetre un informe personal on es farà constar la informació recollida de l’equip docent necessària per a l’adequada continuïtat del procés d’aprenentatge. 24.1 Les actes de les sessions d’avaluació no finals, el full de seguiment acadèmic i els butlletins de qualificacions són documents obligatoris del procés d’avaluació 24.2 Correspon a cada centre, en el Març de la seva autonomia, adoptar els models més adequats per a aquests documents.

Entradas relacionadas: