Producció intermitent

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,4 KB

 
el proces de producció:es el sistema global que caracteritza uan aactivitat productiva i que es por esquemitzar de l amanera següent: entrades- tecnologia- sortides. classsificacio segond l'horitzó temporal: - producció continua: la transformació de factors productius en producte es un flux continu, sense interrupcions. -producció intermitent: no requereix continuitat en el proces de producció, basicament perque es tracta de productes molt tipicats. classificació segons el procediment productiu: -producció manual:producció ralitzada únicament amb l'esforç huma.-producció mecanitzada :s'estableix un equilibri entre la ma d'obra i la maquinaria en el repartiment de les tasques. - producció automatitzada : la intervenció humana es mínima, nomes es realitzen tasques de supervisió i vigilancia. el rendiment d'un proces de producció es la relació que hi ha entre la quantitat produida i la quantitat dels factors productius emprats.els costos de l'empresa: costos fixos:son aquells costos independents del nivell de producció que no varien si canvia la quantitat produida. Costos variables: son aquells costos proporcionals al nivell de producció els costos dels factors que canvien amb la producció.Costos directes: son aquells costos associats directament a la producció i que es poden assiganr concretament a cada producte. Costos indirectes : son aquells que afecten el proces productiu en general p que son comuns a una serie de diveroso productes per tant no es poden assignar directament a un producte.  tecniques per calcular el s costos: sistema full-costing: considera que el cost de producció d'un producte es la suma dels seus costos directes i proporcinals mes la part corresponent dels costos indirectes o fixos imputables al producte.Sistema direct- costing:diferencia els costos tenint en compte la seva prporcionalitat respecte de la producció: fixos i variables.

Entradas relacionadas: