Quan es produeix sinalefa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,21 KB

 

Fonemaàunitat mínima de so, sense Significat en les oracions. Pot fer variar el significat d’un mot amb la seva Absència o presencia. Varien segons la llengua.

SoàRealització Material d’un fonema, que és el resultat De la vibració que produeixen els òrgans articulatoris.

Grafiaàlletra Mitjançant la quan es fa la representació Gràfica dels sons.

Al·lòfonàVariant d’un fonema segons el Context fònic que no fa variar el significat d’un mot.

*     Classificació dels sons:

Vocàlicsà l’aire No troba un obstacle en sortir.

Consonànticsà l’aire Troba un obstacle en sortir.

Sordsà les Cordes vocals no vibren. à [p][t][k] (petaca)            [f][ò][s] (feixos)                   [tò] (metxes)         [t s] (et sembla)

Sonorsà les Cordes vocals vibren. à [b][d][g] (bodega)             [v][ʒ][z] (veges-ho)[dʒ] (metges)[dz] (atzembla)    + la resta de Consonants      + totes les vocals            

Punt d’articulacióà on es produeix el so.

*Bilabialsà Els dos llavis [m],[p],[b]

*Labiodentalsà dents superiors i llavi inferior [f],[v]

*Dentalsàllengua I incisives superiors [t],[d]

*Alveolarsà llengua i alvèols superiors [s],[z],[ts],[dz],[r],[ɾ],[n],[l]

*Palatalsà llengua i paladar dur [ò],[ʒ], [tò], [dʒ], [ɲ],[l]

*Velarsà llengua i vel del paladar [k],[g]


Mode d’articulacióà com es produeix el so.

*Oclusiusà Es produeix una oclusió (tancament) de la sortida de l’aire.


[p][t][k]               (petaca)à oclusius sords

[b][d][g](bodega) à oclusius sonors

*Fricatiusà L’aire passa fregant perquè es produeix una estretor en el canal de l’aire.

[f][ò][s] (feixos) à fricatius sords [v][ʒ][z] (veges-ho)à fricatius sonors

*Aproximantsà acostament de dos òrgans articuladors, que crea una Constricció menor que en el cas de les consonants fricatives i no provoca Turbulència.

[b][d][g](obligades)  [j][w] (guaitar)

*Africatsà oclusius + fricatius.

[ts] (tsar)              [tò] (metxa)à africats sords

[dz] (atzar)           [dʒ] (metge)à africats sonors

*Lateralsà l’aire s’escapa pels costats.                            [l] [l] (l’olla)

*Vibrantsà vibra la punta de la llengua.                           [r] [ɾ] (rara)

*Nasalsà una part de l’aire surt Per la cavitat del nas, on es produeix ressonància.     [m] [ɲ] [n] (minyona)

NEUTRALITZACIÓàPèrdua dels trets distintius entre dos o més sons, ja siguin consonàntics o Vocàlics.

Fonètica sintàcticaà Descriu La modificació dels sons a causa dels fenòmens de contacte consonàntic i Vocàlic.

Ensordimentà oclusius, Fricatius, africats.   Verb, fred, llarg


*Si darrere hi ha un so sord.

*Si estan a final de mot o pausa.

Sonoritzacióà oclusius, Fricatius, africats.

*Si darrere hi ha un so sord.

*Fricatius I africats se sonoritzen davant d’un so vocàlic.

Emmudimentà no pronunciació D’un so.     -r final infinitiu                  -r sufixos

*Consonants oclusives(camp, tomb, president, cranc, sang)

*Consonants vibrants (desar, regidor)

Sensibilitzacióà recuperació D’un so que havia emmudit.                 Ballar//ballar-la                                Cent// cent anys

Geminacióà pronunciació de forma ampliada un so. (l·l)

TLLà ratllTMà setmana -BL-àbatlle    -GL-àsegle


Entradas relacionadas: