Projecte acolliment família extensa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 

Mesures de Protecció

1. Atenció en la pròpia família

Assumpció de la tutela de l'infant o adolescent per par de la DGAIAmentre els pares en mantenen la guarda. La família rep suport psicosocial de caire personal o econòmic. Hi ha un seguiment de l0evolució del cas per part de professionals especialitzats.

2. Acolliment familiar simple en família extensa

Es confia temporalment la guarda del menor que no pot romandre amb les seus progenitors a causa de les greus dificultats personals o socioeconòmiques que es troben, a alguna persona o família amb la qual hi té una relació de parentiu. Les persones acollidores tenen l'obligació de vetllar pel menor, alimentar-lo,educar-lo i procurar-li una formació integral fins que aquest no pugui tornar amb la família biològica. Els acollidors rebenassessorament per part dels EAIA. Els EAIA també treballen amb la família d'origen per corregir els motius de la separació.

3. Acolliment familiar simple en família aliena

L'acolliment, de caràcter transitòri, es constitueix amb persones o famílies que no tenen cap relació de parentiu amb el menor que no pot romandre amb els seus pares a causa de les greus dificultats personals o socioeconòmiques en què es troben. Les persones acollidores tenen l'obligació de vetllar pel menor, alimentar-lo,educar-lo i procurar-li una formació integral fins que aquest no pugui tornar amb la família biològica. Els acollidors reben


assessorament per part de professionals especialitzats (ICAA). Es treballa amb la família d'origen per corregir els motius de la separació. 

4. Acolliment preadoptiu

Mesura prèvia a l'adopció que s'aplica quan els pares bilògics del menor estan impossibilitats per exercir la seva potestat i es preveu que aquesta situació pot ser permanent; si ho sol·liciten a l'organisme competent i fan abandonament dels drets i deures inherents a la seva condició, o si ho determina l'autoritat judicial. Les persones acollidores tenen l'obligació de vetllar pel menor, alimentar-lo,educar-lo i procurar-li una formació integral. L'adopció es constitueix per resolució judicial. L'organisme competent per a la recepció de les sol·licituds d'acolliment preadoptiu i per a la validació dels candidats és l'ICAA.

 5. Acolliment simple en una institució

Ingrés del menor en un centre residencial d'acció educativa propi o col·laborador de DGAIA, adequat a les seves característiques. S'aplica quan es preveu que la necessitat de separació de la propia família serà tranistòria i quan no ha estat possible o aconsellable l'acolliment familiar simple. Els centres ofereixen atenció integral al menor, cura de la seva salut física i psíquica i li dissenyen un projecte educatiu individual per tal d'acosenguir el seu desenvolupament personal. Els EAIA i els professionals dels centres treballen el retorn del menor amb la família d'origen.

Entradas relacionadas: