Projecte lingüístic escola bressol

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

 

Segons el Decret 127/2012, de 3 d'Agost, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no Universitària, tots els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana hauran d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre(PLC), En què haurà d’arreplegar les actuacions generals i específiques dissenyades en Funció de la realitat lingüística de l’alumnat. El projecte lingüístic inclourà També els criteris i procediments previstos per a la seua implantació, Desenrotllament, seguiment i avaluació, així com els possibles programes Experimentals autoritzats en el centre amb relació a l’alumnat plurilingüe i Una relació del professorat implicat amb la seua corresponent titulació i Competència; així mateix, haurà d’incloure un calendari d’implantació, tant en L'entorn escolar com extraescolar.

En el Projecte Lingüístic de Centre s’establiran les llengües d’ensenyament de les Diferents àrees no lingüístiques del programa plurilingüe. Tant el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià (PPEV) com el (PPEC) tenen com a objectiu assegurar L’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en Valencià i en castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa.

La coordinació del PLC es farà per la direcció del centre i l’elaboració correspondrà a la Comissió de Coordinació Pedagògica. Una vegada oït el Claustre de Professors, Es presentarà al Consell Escolar del centre, per a l’aprovació de la proposta, Que es remetrà a la Inspecció d’Educació per al seu informe i, posteriorment, a La direcció general de la conselleria competent en matèria d’educació.

Per últim, una vegada Autoritzat el PLC, este podrà ser revisat, amb la justificació prèvia de les avaluacions Corresponents.

Entradas relacionadas: