Que es el projecte tecnic

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,82 KB

 
AVANTPROJECTE: es tracta de donat una primera idea, q no sempre sera la bona, el q fa l'encarrec tingui una proposta d treball i a la vegada esser contractats com a responsable de l'estudi de tot el projecte.
PROJECTE BASIC: per tal de poder fer una primera aprox, sera útil iniciar proces burocratic abans d'acabar el projecte en la seva totalitat (llicencies, permisos, visats, etc). En un projecte basic inclourem: (planols: plantes distribució, cotes, alçats i secció a 1/50) i (docu escrita: memoria descriptiva, contrusctiva, pressupost execució material, normativa obligat compliment)
PROJECTE D'Execució: es la concreció total del projecte a realitzar, ha d'estar tot perfectament definit i acotat, incloura tota la docu escrita i grafica i es recopilarà tot el proj basic. En edificis petits es pot passar del avantprojecte al proj executiu.

Classificació I DEF DE LES EDIFICACIONS
NECESSITATS FUNCIONALS Edificació: donar serveis als esser humans (aire, aigua, consumir aliments), control de la temp ambient (modificar temp aire, control humitat), control de la comunitat sensorial (aillament a la vista, a la oida), control d'entrades i sortides dels éssers vius, necessitat d'una estructura estable per tota l'edificació (sustentació de la estruct basica, sust del interior, resistencia als agents exteriors, capacitat de auto sustntacio envers als movs naturals, protegir i protegir-se foc), que sigui economic o costi lo mínim (relació qualitat preu), que es pugui utilitzar , mantenir i ser mantingut de forma economica.
CLASIFICACIO DE LES EDIFICACIONS: en funció del us (vivendes estandards, comercials, industrials, espectacles, hotelers i turístiques, religiosos, docents, sanitaris, edif esportius, singulars) per la ubicació o emplaçament (zona urbana o rural, litoral o muntanya) per la utilització (us privat, public) pels materials utilitzats (pedra, formigo o armat, totxos, ferro, mixtes, fusta, prefabricats)

ELEMENTS O PARTS D'UN EDIFICI: terreny (requereix un estudi exhaustiu, estudi de mecanica de resistencia, veure qualif del terreny, veure normativa urbanística, veure normativa d'us) resistent (capacitat d'autosustentacio, sustentació dels seus elements) tancament (tancament exterior i interior, condicions termiques, condí acústiques, privacitats) equipaments (elements necessaris perque l'edifici funcioni -aigua, llum, telefonia, gas-, xarxes d'entrada i sortida)

PROCES CONTRUCTIU: propietari del terreny i o promotor, arquitecte (realitza el projecte o obra de rehabilitació in situ), aparellador o arquitecte tecnic (colabora amb arkitecte, redacta pla de control de seguretat fent un seguiment de tots els materials i assajos. Expedeix certificats d'obra -unitats d'obra = diners pagats-, segella junt amb l'arkitecte el llibre d'ordres, controla tota l'obra durant el proces constructiu) constructora (grup huma q executa l'obra) contractista d'obres (persona jurídica q contracta i paga a les constructores), topograf (encarregat fer estudi a fons del terreny i de tot el relacionat amb els movs del terreny), industrials (movimentes de terres, formigons, estructures metaliques, instaladors)

Entradas relacionadas: