Pronom feble

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,44 KB

 
Funcions Pronoms febles:  La funció dels pronoms es la metixa q la del element sintactic q han substituit en la frase/CD: definit: article definit,demostratiu o possesiu el,la,els,las. Indefinit: en Neutre: aixo-allo ,ho. /  C.I.: msc-fmn plu els,li,1a prs em ens,2a persona et us,3a persona es/C.Preposicional CRV: Hi.Si la prep q segueix el verb és de,es posa en / Atribut: Definit: el,la,els,las.Indefinit: ho.Amb emfasi: en,Que n'es de simpatic./ C.Predicatiu: Hi.Predicatius de fer-se,dir-se,nomenar,elegir, en/ C.Circunstancial: Hi. CC de lloc introduit x de es posa en/ C.Nom: en/ Subjecte: no es substitueixen numes s'elideixen///Duplicació pronominal: Quan posem emfasi element frase,repetin-lo x mitja de pronom feble antapossat,cal separar aquest element de la resta de la frase am una coma/Si lelement es desplaça al inici de frase,cal repetirlo obligatoriament am un pronom feble i generalemnt no cal separar-lo/Incorrecte la repetició mateix pronom feble,i coexistencia en una frase = un pronom feble i un pronom relatiu,representant el mateix complement/Combinacions pornoms febles: reflexiu: es,2apersona:et us,1a persona:em ens,CI: li els,CD/Atribut: el la els las ho,Adverbials: en hi/Un verb pot duur 1,2,3 i rarament 4 pronoms febles/Pronoms febles sempre units al verb i en cas de combinació de 2 o mes han danar junts darrere o devant del verb/Infinitiu,gerundi i imperatiu els porten al darrera/Combinació del darrera va unida am guio u apostrof o tots dos/Si la combi va devan no unir am gions i si am apostrof///

Juxtaposades: 2 o mes oracions simples enllaçadés per lentonacio i la intenció.Es pronuncien una rera laltre.Es separen am signes de puntuació./Coordinades: 2 oracions simples unides x elemnts grmaticals d'enllaç.Podrien ser independents/Subordinades Sustantives: Completives: introduides nexe conjuntiu,interrogatiu o rlatiu,Interrogatives =,Relatives =,Indinitiu:introduides per infinitiu/Substantives relatiu: hi han q no equivalen a un sustantiu,sinó q adquireixen significat de substantiu genetic u abstracte i ocupen el seu lloc,no presenta antecedent explicit i poden ser referides a persones-coses-llocs/Substantives infinitiu: Poden fer totes les funcions sintactiques/Subordinades adjectives: Relaties o Participi.Relatives: introduides per pronom relatiu.Especificatives:oració restringeix significat oració.Explicatives: expressen qualitat nom sense finalitat concretitzadora,entre comes/Pronoms relatius enllaçen oracions i represente un elemnt esmentat abans,antecedent.Funcions pronom relatiu: Enllaç entre antecedent i oració inserida/Substitueix S.Nominal oració inserida,fa de pronom i com a tal pot fer qualsevol funció sintactica de pronom//Antecedent de les oracion especificatives introduides per relatiu selideix quan es pot sobreentendre/Formes pronoms relatius: que"àton",què"tònic",qui"tònic",on"adverbial",art+qual(s)"compost am flexió"/ Prep + què"cosa"-qui"persona,CRV CI CC/

Entradas relacionadas: