Pronoms febles València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,52 KB

 

Textos expositius: serveixen fonamentalment per donar informació de manera objectica i ordenada seobre fets,idees,teories,etc.

Estructura: presentació,desenvolupament,conclusió o síntesi.

Característiques lingüístiques:

  •  el temps de explicació en present d'indicatiu, tot i que vegades es fa servir el passat si fa referencia a fets anteriors.
  • el lexic utilitzat ha de ser precís perque l'explicació pugui ser estensa amb tota claredat.El nostre proposit ha de ser transmetre informació neutra i objectiva sobre un tema determinat i no expresar sentiments o opinions.
  • la sintaxi ha de ser clara per fer el text mes entenedor.
  • per estructura la informació i relacionar les idees s'utilitxen uns mots o expression anomenats conectors.
  • en una exposició escrita se solen utilitzar grafics,ilus·tracions i esquemes.

Essa sonora:

S'escriu S:

entre vocals y consonant

entra els ,pts derivats (prefixats i sufixats) o compostos de fons , trans i dins

S'escriu Z:

a començament de mot

entre consonant i vocal

Pronoms Febles

Substitueixen un nom o un sintagma nominal;son anomenats febles per que son atons.

Formes dels pronoms febles:

Forma reforçada: es la fomra que va davant del verb començat pero consonant

Forma elidida: es la forma que va davant de verb començat per vocal o h.Va apostrofada en els pronoms personals de 1a 2a 3a persones del singular escepte (li/hi) i el pronom indefinit

Forma redüida: es la forma que va darrere de verb acabat en vocal

Forma plena: es la forma que va darrere de verb acabat en consonant o diftong eu, al qual s'uneix mitjanánt un guionet.


Entradas relacionadas: